I amsterdam Gebruiksvoorwaarden

Lees de volgende informatie zorgvuldig door alvorens www.iamsterdam.com, beheerd door Amsterdam Marketing, opererend als I amsterdam, te gebruiken. Deze overeenkomst beschrijft de wettelijk bindende Gebruiksvoorwaarden voor uw gebruik van de site op www.iamsterdam.com.

In deze Overeenkomst worden Voorwaarden als volgt gedefinieerd:
Gebruiksvoorwaarden = "Overeenkomst" of "Gebruiksvoorwaarden";
www.iamsterdam.com = “de Site";
Amsterdam Marketing, opererend als I amsterdam = “ons”, “wij” of “onze”. 
Door uzelf op enigerlei wijze toegang te verschaffen tot de Site of deze te gebruiken - met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bezoeken van of bladeren door de site of het doen van bijdragen aan de site middels content of andere materialen - stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder zijn verleend, kunnen niet worden overgedragen of toegekend door u, maar kunnen zonder enige beperking worden toegekend door Amsterdam Marketing. Elke poging tot overdracht of toekenning die hiermee in strijd is, zal nietig zijn.

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen

Elke keer dat u gebruik maakt van of zorgt voor toegang tot deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede wijzigingen die van tijd tot tijd worden aangebracht, al dan niet met kennisgeving aan u. Als u daarnaast gebruikmaakt van een bepaalde dienst op of via deze website, wordt u onderworpen aan alle regelgeving of richtlijnen die van toepassing zijn op dergelijke diensten, en deze zullen als referentie worden opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Gelieve ons Privacybeleid te raadplegen, dat als referentie is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Onze Dienst

Onze website en diensten worden aan u verstrekt op en via onze website op een "AS IS" basis. U stemt ermee in dat de eigenaren van deze website zich uitsluitend het recht en de mogelijkheid voorbehouden om deze website en zijn diensten op ieder moment en zonder kennisgeving aan of enige aansprakelijkheid jegens u te wijzigen of beëindigen of de gegevens die u verstrekt, te verwijderen, hetzij tijdelijk, hetzij permanent. Wij zullen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor de tijdigheid, de verwijdering, het niet opslaan, de onnauwkeurigheid of de onjuiste aflevering van gegevens of informatie. 

Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen

Om deze website te gebruiken dient u zich te registreren op onze site, in te stemmen met een waarheidsgetrouwe informatieverstrekking wanneer hierom wordt gevraagd en ten minste achttien (18) jaar of ouder te zijn. Bij het registreren stemt u expliciet in met onze Gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzingen die wij hierin van tijd tot tijd kunnen aanbrengen en die hier beschikbaar zullen zijn.

Privacybeleid

Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die wij kunnen verzamelen zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Gebruik van kaarten die op onze Site zijn gekocht

 • www.iamsterdam.com treedt uitsluitend op als vertegenwoordiger van de Verkoper en is geen tegenhanger van de koper.
 • Alle kaartprijzen die op de website of via de telefoon worden opgegeven, zijn inclusief alle kosten, afgezien van eventuele bezorgkosten die Amsterdam Marketing rekent aan de Koper. Bezorgkosten variëren afhankelijk van de locatie en wensen van de Koper.

Kaartkoper: gegevens en vereisten

 • De Koper is verantwoordelijk voor het registreren van correcte gegevens wat betreft zijn/haar: naam en adres en creditcard- of bankgegevens ten behoeve van de betaling. De Koper moet zijn/haar eigen creditcard gebruiken.
 • De Koper moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Indien de Koper gegevens verstrekt die onvolledig of onjuist zijn, heeft Amsterdam Marketing als vertegenwoordiger van de Verkoper het recht om elk contract tussen de Koper en Verkoper te beëindigen

Betaling van kaarten - creditcard- / chequebetaling

 • De volledige betaling dient onmiddellijk na het boeken te worden gedaan.
 • De volledige betaling dient te zijn ontvangen en overgeboekt voordat de kaarten worden verzonden. Bij creditcardbetalingen kan www.iamsterdam.com verzoeken om een identiteitsbewijs en/of een ondertekende bevestiging. Kaarten kunnen alleen worden verzonden naar het adres waarop de creditcard is geregistreerd. Indien de Koper het afleveradres wenst te wijzigen, zal er worden verzocht om een nadere schriftelijke bevestiging.
 • Zodra een boeking is gemaakt, kunnen kaarten niet worden geruild of terugbetaald, tenzij Amsterdam Marketing volledig naar eigen goeddunken anders bepaalt.
 • Het niet verrichten van een betaling overeenkomstig deze clausule is een schending van onze bepalingen en voorwaarden door de Koper en geeft de Verkoper het recht om dit als beëindigd te beschouwen en de kaarten opnieuw te reserveren zonder de Koper hiervan op de hoogte te stellen.

Kaart-annuleringen of -wijzigingen door de Koper

 • Alle voltooide verkopen zijn definitief. Elk verzoek om een restitutie of wijziging van de boeking dient te worden verzonden naar www.iamsterdam.com per e-mail. www.iamsterdam.com zal elk geval op zichzelf beschouwen, maar restituties of wijzigingen zullen alleen in bijzondere situaties worden gedaan.

Wijzigingen in geadverteerde kaarten

 • Alle geadverteerde kaarten zijn onderhevig aan beschikbaarheid en alle kaarten worden per set van twee stuks verkocht, tenzij dit anders wordt geadverteerd.
 • Als vertegenwoordiger van de Verkoper heeft www.iamsterdam.com het recht om de prijs te veranderen (omhoog of omlaag); dit is van toepassing op iedere kaart, op elk moment voordat een boeking wordt geaccepteerd. Wanneer een dergelijke verandering de prijs wijzigt ten opzichte van de geadverteerde prijs, dient de gewijzigde prijs te worden betaald conform bovenstaande betalingsclausule 4.
 • Indien de dag van de geboekte kaart wordt geannuleerd of er sprake is van beperkingen vanwege barre weersomstandigheden, zal de Verkoper op de hoogte worden gebracht middels een restitutieverzoek, dat ervoor zal zorgen dat de Koper het bedrag gelijk aan het kaartbedrag van de originele boeking gerestitueerd krijgt.

Registratie en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en zult verantwoordelijk zijn voor elk gebruik via uw registratie en/of login, al dan niet door u geautoriseerd. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeautoriseerd gebruik van uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord. 
Verzendinformatie voor producten
 • Vanwege de aard van onze processen worden onze bestellingen over het algemeen na 5-6 werkdagen verzonden, afhankelijk van het aantal bestellingen in de bewuste week.
 • Indien de bestelling niet wordt verzonden tussen de vermelde data, zal Amsterdam Marketing contact opnemen met de koper en zal er een update worden gegeven met betrekking tot de bestelling. 
 • Trackingnummers worden na het verzenden van de producten toegezonden, zodra deze beschikbaar zijn.
 • Bestellingen zullen worden verzonden zonder dat ervoor hoeft te worden getekend, tenzij hierom is verzocht.
 • Indien ondertekening wordt verzocht, kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht - afhankelijk van de verzenddienst.
 • Wij hechten grote waarde aan het beveiligen van de privé-informatie die u met ons deelt. Amsterdam Marketing zal uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, nooit delen of verkopen.        

Restitutie en omruilen van producten

 • Ons doel is om bij I amsterdam een winkelervaring te bieden die zo positief mogelijk is en zoveel mogelijk voldoening schenkt.
 • Als een van onze producten is beschadigd tijdens de verzending of niet in diens oorspronkelijke vorm, zoals weergegeven op onze site, wordt geleverd, zullen wij retourneringen aanvaarden en een restitutie geven of beschadigde goederen vervangen.
 • Gelieve een restitutieverzoek in te dienen binnen 2 dagen na ontvangst van een item.
 • 20% extra zal in rekening worden gebracht voor heropname in onze voorraad.
 • Verzendkosten zijn niet restitueerbaar en de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retournering.
 • De rekeningen van de koper worden gecrediteerd nadat wij het item in oorspronkelijke staat terug hebben ontvangen.
 • Moet u een bestelling om welke reden dan ook annuleren, stuur ons dan direct of binnen 24 uur een e-mail.

Garantie op producten

Amsterdam Marketing verstrekt of geeft geen garanties op producten die worden verkocht door het gebruik van onze site. Bij sommige producten kan een fabrieksgarantie inbegrepen zijn, maar u dient op individuele basis contact op te nemen met de fabrikant om uit te zoeken welke garanties van toepassing zijn. Bovendien worden alle producten “as is” (in de huidige staat) verstrekt, zonder garanties, voorwaarden, verklaringen of waarborgen van enigerlei aard, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Amsterdam Marketing garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van zijn aanbod. U draagt het volledige risico met betrekking tot de resultaten, kwaliteit en prestaties van de dienst of het product (of de producten) indien de dienst of het product (of de producten) defect blijkt (of blijken) te zijn. Informatie of raad die mondeling of schriftelijk is verstrekt door een bevoegde vertegenwoordiger van Amsterdam Marketing, zal nooit een garantie vormen.

Uw Gedrag

U stemt ermee in dat alle informatie of gegevens van enigerlei aard - of het nu tekst, software, codes, muziek of geluid, foto's of graphics, video's of ander materiaal (“Content”) betreft, hetzij openbaar, hetzij privé verstrekt - uitsluitend onder de verantwoordelijkheid zullen vallen van de persoon die de Content verstrekt of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U stemt ermee in dat onze website u kan blootstellen aan Content die laakbaar of aanstootgevend kan zijn. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk jegens u voor de Content die op deze website voorkomt, noch voor enige fout of weglating.

Door deze website of een dienst die wordt verstrekt, te gebruiken stemt u er nadrukkelijk mee in dat u het volgende niet zult doen:

(a) Content verstrekken of een gedraging vertonen die onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, teisterend, stalkend, misleidend, lasterlijk, smadend, vulgair, obsceen, aanstootgevend, verwerpelijk of pornografisch kan zijn, die deze website of een dienst die wordt verstrekt, belemmert of onderbreekt of hierop gericht is, geïnfecteerd is met een virus of een andere vernietigende of schadelijke programmering routine, aanleiding geeft tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of die een van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet kan schenden;
(b) U uitgeven voor een persoon of rechtspersoon of uw associatie daarmee verkeerd voorstellen, of de oorsprong van Content die u verstrekt, vervalsen of deze anderszins trachten te verbergen of verkeerd voor te stellen;
(c) Gegevens van andere gebruikers verzamelen of vergaren;
(d) Deze website en enigerlei Content of dienst verstrekken of gebruiken op commerciële wijze of op een manier waarbij junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of een andere vorm van ongeoorloofde reclame betrokken zou zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
(e) Content verstrekken die de oorzaak kan zijn van onze civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die een overtreding van een lokale, nationale of internationale wet kan vormen of als zodanig kan worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten die betrekking hebben op auteursrecht, handelsmerk, octrooi of handelsgeheimen.

Verzenden van Content op deze Site

Door Content te verstrekken aan onze website stemt u in met alle onderstaande verklaringen:
(a) U stemt ermee in dat u aan ons een wereldwijd(e), royalty-vrij(e), eeuwigdurend(e), niet-exclusie(f)(ve) recht en licentie (met inbegrip van morele rechten of andere noodzakelijke rechten) verleent om deze te gebruiken, vertonen, reproduceren, wijzigen, bewerken, publiceren, verspreiden, uit te voeren, te promoten, te archiveren en te vertalen en om afgeleide werken en compilaties - geheel of gedeeltelijk - te creëren. Een dergelijke licentie geldt met betrekking tot elke bekende of later te ontwikkelen vorm, media en technologie;
(b) U garandeert en verklaart dat u alle juridische, morele en andere rechten heeft die nodig kunnen zijn om ons de licentie te verlenen die is beschreven in Lid 7;
(c) U erkent en stemt ermee in dat wij het recht (doch niet de verplichting) hebben om - naar eigen goeddunken - publicatie te weigeren of de toegang tot enigerlei Content die u verstrekt, op te heffen of te blokkeren op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving.

Diensten van derden

Goederen en diensten van derden kunnen worden geadverteerd en/of beschikbaar worden gemaakt op of via deze website. Verklaringen die worden gedaan met betrekking tot producten en diensten die door derden worden verstrekt, zijn onderworpen aan het beleid en de verklaringen van deze derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw transacties of interactie met derden. 

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen, aangesloten partijen, verbonden partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, zelfstandige ondernemers, adverteerders, partners en merkpartners schadeloos te stellen en te vrijwaren van iedere aanspraak of eis - inclusief redelijke advocatenkosten - die kan worden gedaan door een derde, die is toe te schrijven aan of voortvloeit uit uw gedrag of connectie met deze website of dienst, uw verstrekking van Content, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of een andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

Afstand van garanties

U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van deze website en elke verstrekte dienst of content (de “dienst”) aan u ter beschikking is gesteld en is verstrekt op uw eigen risico. Deze is “as is” (in de huidige staat) aan u verstrekt en wij doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij geven geen garantie - noch impliciet, noch expliciet - dat enig onderdeel van de dienst ononderbroken, foutloos, vrij van virussen, tijdig, veilig, accuraat, betrouwbaar of van enige kwaliteit zal zijn, noch dat enigerlei content op welke manier dan ook veilig zal zijn om te downloaden. U begrijpt en stemt ermee in dat noch wij, noch een deelnemer aan de dienst professioneel advies van welke aard dan ook verstrekt en dat het gebruik van dergelijk advies of andere informatie uitsluitend op uw eigen risico en zonder enige vorm van aansprakelijkheid voor ons is. Sommige rechtsgebieden staan het afstand doen van impliciete garanties mogelijk niet toe en bovenstaande disclaimer is wellicht niet op u van toepassing, enkel voor zover het gaat om impliciete garanties.

Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en aanvaardt nadrukkelijk dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor een directe, indirecte, bijzondere, incidentele, bijkomende of morele schadevergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schadevergoeding voor gederfd(e) winst, goodwill, gebruik of gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld over de mogelijkheid van een dergelijke schadevergoeding), die het gevolg is van of voortkomt uit (i) het gebruik van de dienst of het onvermogen om de dienst te gebruiken, (ii) de kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen en/of diensten als gevolg van een transactie die is aangegaan middels de dienst, (iii) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw datatransmissies, (iv) verklaringen of gedrag van een derde met betrekking tot de dienst of (v) elke andere kwestie die betrekking heeft op de dienst. In sommige rechtsgebieden is het beperken van aansprakelijkheid niet toegestaan en om die reden zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. 

Aangaande communicatie

Wij geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of nauwgezetheid van afgelegde verklaringen of materialen die op of middels onze site, ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site zijn geplaatst. U stemt ermee in en erkent dat u het risico op zich neemt van eventuele handelingen die u verricht omdat u vertrouwt op de informatie die kan zijn opgenomen in onze site, ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site.
De uitlatingen die deelnemers doen op ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site worden niet door ons onderschreven en wij hechten hier geen enkel geloof aan. Meningen en opvattingen die deelnemers van onze site, ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site uiten, behoren hen toe. Dergelijke uitlatingen of meningen worden niet door ons onderschreven of ondersteund, noch hechten wij hier anderszins enig geloof aan, noch geven wij aanleiding tot het vertrouwen hierop.
U bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen uitlatingen en materialen die u plaatst op onze site, ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site en voor alle gevolgen, al dan niet voorzien, voor elke partij die op deze uitlatingen kan vertrouwen. U stemt ermee in dat u geen enkele actie zult ondernemen die gericht is op een poging om ons verantwoordelijk te houden voor dergelijk materiaal of dergelijke uitlatingen.
Als deelnemer aan onze site, ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site stemt u ermee in dat wij alle materialen van onze site, ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site kunnen verwijderen om welke reden dan ook, geheel naar eigen goeddunken, of geheel zonder reden. Dit omvat materiaal dat storend, beledigend, aanstootgevend, illegaal, vulgair of pornografisch is, of enig ander materiaal. U vrijwaart ons van en tegen elke schade die u of anderen kunnen lijden als gevolg van het verwijderen van content door ons van ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site of door de beëindiging van ons forum, ons bulletinboard, onze chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van onze site op ieder moment.
NB. Wanneer u ervoor kiest om te delen via de social accounts van onze site, kan dit worden gedeeld middels accounts van derden op basis van de dienst waarop u zich heeft geabonneerd bij het plaatsen van een bestelling voor uw campagne. Houd er bovendien rekening mee dat het delen wordt uitgevoerd via de dienst van een derde partij, waardoor wij niet de mogelijkheid hebben om toegang te verkrijgen tot het aantal vrienden/volgers die men kan hebben.

Arbitrage

Met betrekking tot eventuele geschillen of tegenstellingen die u met Amsterdam Marketing zou kunnen hebben, stemt u ermee in dat u eerst contact met ons opneemt en probeert om het geschil op informele wijze met ons op te lossen. Onenigheden of disputen die voortkomen uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen middels bindende arbitrage worden opgelost conform de op dat moment geldende Commercial Arbitration Rules (Handelsarbitrageregels) van de Dutch Arbitration Association (Nederlandse Arbitragevereniging). De partijen zullen een wederzijds aanvaardbare arbiter selecteren die verstand heeft van kwesties die betrekking hebben op het onderwerp van deze Overeenkomst. Indien de partijen niet in staat zijn om in te stemmen met een dergelijke selectie, zal elke partij een arbiter selecteren, en de twee arbiters zullen op hun beurt een derde arbiter selecteren, en deze drie arbiters zullen de zaak gezamenlijk voorzitten. De arbitrage zal plaatsvinden op een locatie die redelijk centraal gelegen is tussen de partijen, of die anderszins wederzijds is overeengekomen door de partijen. Alle documenten, materialen en informatie die in het bezit zijn van elke partij, die op enigerlei wijze relevant zijn voor het dispuut, zullen ter beschikking worden gesteld aan de andere partij om te beoordelen en kopiëren, uiterlijk 30 dagen nadat de kennisgeving van arbitrage is ingediend.
De arbiter(s) heeft (/hebben) niet de bevoegdheid om een bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen of een hoge schadevergoeding toe te kennen. De arbiter(s) heeft (/hebben) de bevoegdheid om een verplicht rechterlijk bevel en een rechterlijk bevel tot bevriezing van activa op te leggen in verband met de arbitrage. Het besluit dat door de arbiter(s) wordt uitgesproken zal definitief en bindend zijn voor de partijen, en het oordeel mag in conformiteit met het besluit worden geregistreerd bij iedere bevoegde rechtbank. De overeenkomst tot arbitrage zal specifiek uitvoerbaar zijn krachtens de geldende arbitragewet. Tijdens de voortzetting van een arbitrageprocedure zullen de partijen hun respectieve verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst blijven verrichten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons al onze rechten voor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enigerlei en alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die we kunnen hebben op onze website, zijn content en de goederen en diensten die kunnen worden verstrekt. Het gebruik van onze rechten en ons eigendom vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij verstrekken u geen impliciete of expliciete licenties of rechten door diensten aan u ter beschikking te stellen, en u zult geen recht hebben om op welke wijze dan ook commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Auteursrecht

Amsterdam Marketing behoudt het auteursrecht op de informatie die wordt verstrekt via de internetsite, waaronder kopij, logotypes, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of beelden van de website mag worden gepubliceerd, verspreid en/of gekopieerd. Gebruik van de informatie voor privédoeleinden is toegestaan.

Kennisgeving van schending van het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die zou worden beschouwd als een schending van het auteursrecht of een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u contact opnemen met onze auteursrechtvertegenwoordiger op het volgende adres:

www.iamsterdam.com
Telefoonnummer: +31 (0)20 702 6100
AMSTERDAM MARKETING DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK, ALSMEDE ALLE GARANTIES DIE VOORTKOMEN UIT HET VERLOOP VAN DE MANIER VAN ZAKENDOEN OF HANDELSGEBRUIK.

Amsterdam Marketing neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele Gebruikerscontent die u of een andere gebruiker of derde plaatst of doorstuurt door gebruik te maken van afbeeldingen, producten of diensten. U begrijpt en stemt ermee in dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die onjuist, verwerpelijk, ongeschikt voor kinderen of anderszins ongeschikt is voor uw doeleinden

Toepasselijk recht

U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of onze producten of diensten, onderworpen zullen zijn aan en geïnterpreteerd zullen worden in overeenstemming met de lokale wetten in de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website, zonder inachtneming van de bepalingen hiervan inzake conflicterende rechten. Door u te registreren of deze website en dienst te gebruiken gaat u akkoord met en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en het arrondissement van de provincie of stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website is gevestigd.

Overige informatie

(i) Indien deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met een wet waaronder een bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling dusdanig worden geïnterpreteerd dat zij de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weergeeft in overeenstemming met het toepasselijke recht, en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden zullen geldig en intact blijven; 
(ii) Indien een van beide partijen faalt in het doen gelden van enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig recht van deze partij en dit recht zal volledig van kracht blijven; 
(iii) U stemt ermee in dat elke aanspraak of rechtszaak die voortvloeit uit deze website of zijn diensten - ongeacht statuten of strijdige wetten - moet worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke aanspraak of rechtszaak, of de aanspraak zal voor altijd worden uitgesloten; 
(iv) Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen en we zullen worden ontheven van alle verdere verplichtingen. 
De schilderijen op de afbeeldingen zijn eigendom van Van Gogh, het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Cobra museum. Het kopiëren van deze foto's is ten strengste verboden. Getallen op City Card-banners kunnen fluctueren en zijn daarom niet 100% accuraat.
Deze Overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2015

I amsterdam Privacybeleid 

Dit Privacybeleid regelt de wijze waarop www.iamsterdam.com informatie die wordt verzameld van gebruikers (van elk van hen, een “Gebruiker”) van de www.iamsterdam.com website (“Site”), verzamelt, gebruikt, bewaart en openbaart. Door de Website te bekijken, bezoeken, gebruiken of hier doorheen te bladeren, of door u te registreren als lid van de Dienst (zoals hier gedefinieerd), stemt u in met dit privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van genoemd webeigendom als een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en www.iamsterdam.com, zonder beperking of voorbehoud. 

Persoonlijke identificatie-informatie

www.iamsterdam.com houdt niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals het IP-adres van de computer van de Gebruiker, bezoektijd, browsertype en gedownloade bestanden, bij om gebruiksstatistieken voor zijn website te verzamelen. IP-adressen worden niet verbonden aan andere informatie over een gebruiker, maar geven slechts de algemene navigatiepatronen van een bezoeker aan. De www.iamsterdam.com website heeft tags ingebed die sommige derde partijen, zoals Hotjar, Google Analytics en/of soortgelijke diensten toestaan om niet-persoonlijk identificeerbare gebruiksstatistieken te verzamelen. 

Inzending en verwerking van informatie

Wanneer u zich abonneert op of aanmeldt voor de Website, kan www.iamsterdam.com u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan informatie omvatten die kan worden gebruikt om u te identificeren of contacteren, zoals uw naam en e-mailadres. U dient akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden van deze website voordat u commentaren plaatst of reviews achterlaat bij een post. 

Posts van gebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders beschreven in dit Privacybeleid, heeft dit beleid alleen betrekking op het gebruik en de openbaring van Persoonlijke Gegevens en andere informatie die wij van u verzamelen. Gedurende uw gebruik van de Website, onder meer wanneer u een profiel op de Website creëert, kunt u ervoor kiezen om informatie over uzelf en anderen - die Persoonlijke Gegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten - te plaatsen of anderszins openbaar te maken. U kunt er ook voor kiezen om met anderen te communiceren of content, zoals foto's, te uploaden. Dergelijke posts zijn onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer u vrijwillig persoonlijke gegevens openbaar maakt op webpagina's die publiekelijk kunnen worden bekeken, zal deze informatie publiekelijk beschikbaar zijn en kan deze worden verzameld of gebruikt door anderen. Dergelijke posts kunnen tevens verschijnen op andere websites of wanneer zoekopdrachten worden uitgevoerd op het onderwerp van uw post.
Bovendien kan alle informatie die u op de Website plaatst om deze toegankelijk te maken voor leden van de Website - ondanks het feit dat www.iamsterdam.com de verlening van toegang tot delen van de Website beperkt tot leden van de Dienst - doorzoekbaar en beschikbaar zijn voor gebruikers van de Dienst die er toegang tot verkrijgen via andere websites van de Website, aangezien de Dienst wordt aangeboden middels en toegankelijk is via een aantal andere websites naast de Website. U kunt ook ongevraagde berichten ontvangen van andere partijen als gevolg van een dergelijke openbaarmaking. Dergelijke activiteiten vallen buiten de controle van www.iamsterdam.com en dit Privacybeleid. Daarom dient u voorzichtigheid en uiterste behoedzaamheid te betrachten bij de openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens of andere informatie wanneer u de Website of Dienst gebruikt. 

Websites van Derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. www.iamsterdam.com is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van dergelijke websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het privacybeleid op die websites voor gebruik te beoordelen om te bevestigen dat dit aanvaardbaar is. Een link vertegenwoordigt geen onderschrijving van de content, het standpunt of de nauwkeurigheid van dergelijke websites. 

Marketingcommunicatie

Als u de Website eerder heeft gebruikt, is het mogelijk dat www.iamsterdam.com reeds gegevens over u heeft en dat deze worden gebruikt om contact met u op te nemen omtrent aanbiedingen, evenementen, artikelen of aanverwante activiteiten. Als u een bestaande klant bent, zal www.iamsterdam.com u op de hoogte blijven houden, tenzij u uw toestemming intrekt middels de hieronder beschreven procedures.
Als u een nieuwe gebruiker bent, zal www.iamsterdam.com u laten kiezen (wanneer u zich bijvoorbeeld eenmaal heeft geabonneerd of aangemeld) of u wel of geen e-mails wilt ontvangen met betrekking tot toekomstige aanbiedingen, evenementen en nieuwe diensten of aanverwante activiteiten. www.iamsterdam.com zal u niet bestoken met e-mails, maar www.iamsterdam.com zou u graag - met uw toestemming - op de hoogte willen houden van eventuele ontwikkelingen op de Website.

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke informatie, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken door uw account te verwijderen. 

Geheimhouding en beveiliging van Persoonlijke Gegevens

De verzending van gegevens en informatie via de Website is geen veilige of versleutelde verzendmethode voor het versturen van uw Persoonlijke Gegevens, tenzij anders aangegeven op de Website. Daarom wordt uw aandacht gevraagd voor het feit dat alle informatie en persoonsgegevens die over het internet worden getransporteerd, niet veilig zijn. Persoonlijke Gegevens kunnen worden onderschept, verloren, doorgestuurd, vervalst, veranderd en verkregen door andere mensen.
Niettemin hecht www.iamsterdam.com grote waarde aan het verrichten van alle redelijke inspanningen om Persoonlijke Gegevens, die worden verzameld middels de Website, te beschermen tegen ongeautoriseerd(e) toegang, gebruik of openbaarmaking. Derhalve beperken wij de toegang van werknemers tot Persoonlijke Gegevens die worden verzameld middels de website, tot slechts díe werknemers die toegang nodig hebben tot de informatie bij het uitvoeren van hun officiële taken.
Daarnaast stellen we strenge beveiligingsnormen om ongeautoriseerde toegang tot uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen zodra we deze hebben ontvangen, en waar mogelijk zullen we voldoende beveiligingssoftware en werkprocedures gebruiken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te verzekeren. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid te behouden en een correct gebruik van Persoonlijke Gegevens te verzekeren hebben we fysieke, elektronische en bestuurlijke processen ingezet om de Persoonlijke Gegevens die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Deze maatregelen omvatten het beperken van het aantal mensen dat fysieke toegang heeft tot de databaseservers van www.iamsterdam.com, alsmede elektronische beveiligingssystemen en wachtwoordbeveiligingen die beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. 

Data in onze Logs

Wanneer u I amsterdam gebruikt of naar een webpagina gaat of een app gebruikt die I amsterdam-functies heeft (zoals onze “Deel dit” button), registreert ons systeem deze informatie automatisch (“data in onze logs”), inclusief informatie die uw internetbrowser verstuurt wanneer u een website zoekt of die uw mobiele applicatie verstuurt wanneer u deze gebruikt bij het heen en weer gaan tussen verschillende applicaties. De data in onze logs kunnen tevens uw IP-adres, het adres van de meest recente webpagina's met I amsterdam functies die u heeft bezocht, browsertype en -instellingen, de datum en het tijdstip van uw aanvraag, de wijze waarop u I amsterdam heeft gebruikt en cookie-gegevens omvatten. 

Openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken aan alle leden van onze groep, oftewel onze dochterondernemingen en onze uiteindelijke holding company en diens dochterondernemingen. We kunnen uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken aan derden als u toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking. Daarnaast kunnen we toegang verlenen tot uw Persoonlijke Gegevens of deze bekendmaken aan derden zonder uw toestemming:
 • als we een bedrijf of activa verkopen of kopen; in dat geval kunnen we uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken aan de verwachte verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of zulke activa;
 • als www.iamsterdam.com of in wezen al zijn activa worden overgenomen door een derde; in dat geval zullen de Persoonlijke Gegevens van zijn klanten die in zijn bezit zijn, in de meeste gevallen een van de overgedragen activa zijn;
 • als wij een derde vragen om een gegevensanalyse, opschoning en/of marktonderzoek namens ons uit te voeren;
 • ten behoeve van het valideren van de identiteit van de gebruiker en/of het uitvoeren van antecedentenonderzoeken; of
 • als we te goeder trouw geloven dat we een meldingsplicht hebben of uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals in verband met een verzoek tot rechtshandhaving, een gerechtelijke procedure, een rechterlijk bevel of een juridisch proces) of om ons beleid te handhaven of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van www.iamsterdam.com, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico.

De online privacy van kinderen

De website www.iamsterdam.com vindt het belangrijk dat ouders en voogden controle hebben over de informatie van hun kinderen die online wordt verzameld en de wijze waarop dergelijke informatie wordt of kan worden gebruikt. De Children's Online Privacy Protection Act (Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet) uit 1998 ("COPPA") legt commerciële websites, inclusief die van ons, beperkingen op. Ons beleid is om ons te houden aan de eisen van de COPPA en geen informatie te vragen of verzamelen over of van kinderen van 13 jaar en jonger.
Naast de eisen van de COPPA eisen wij dat personen 18 jaar of ouder zijn om zich te registreren als een lid van de Dienst en daarom is het ons beleid om geen informatie te vragen of verzamelen over of van eenieder die jonger is dan 18 jaar. Echter, gebruikers worden gewaarschuwd dat de verzameling van Persoonlijke Gegevens die naar de Website zijn verstuurd, zullen worden behandeld alsof deze zijn verstuurd door een volwassene en publiekelijk toegankelijk kunnen zijn - tenzij deze zijn ontheven van toegang door federale wetgeving of staatswetten - bij het ontbreken van een duidelijke indicatie dat een online bericht is verstuurd door een persoon die jonger is dan 18 jaar.
Indien www.iamsterdam.com een online bericht ontvangt met een duidelijke aanwijzing dat dit is verstuurd door een persoon die jonger is dan 18 jaar, zullen Persoonlijke Gegevens onder geen enkele omstandigheid worden gepubliceerd op de Website, worden gebruikt voor een doeleinde waarvoor de afzender deze niet heeft bestemd of worden gedeeld met derden.  

Wijzigingen in dit Privacybeleid en eigendomsoverdracht

U stemt ermee in dat wij bij een eigendoms- of beheeroverdracht van de Website of www.iamsterdam.com aan een derde ook de Persoonlijke Gegevens en eventuele andere gegevens of informatie die u aan ons heeft verstrekt, kunnen overdragen aan een dergelijke derde, mits een dergelijke derde ermee akkoord gaat dit Privacybeleid na te leven. www.iamsterdam.com kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd veranderen om nauwkeurig weer te geven hoe wij Gebruikersgegevens verzamelen en beheren.
Wij zullen eventuele wijzigingen van dit Privacybeleid op de Website plaatsen en u - waar nodig en mogelijk - per e-mail op de hoogte stellen. Alle wijzigingen van dit Privacybeleid zullen van kracht zijn vanaf het moment dat zij op de Website zijn geplaatst. Zorg ervoor dat u ons Privacybeleid regelmatig controleert voordat u de Website gebruikt. Een voortzetting van het gebruik van de Website duidt uw aanvaarding van eventuele wijzigingen van dit Privacybeleid aan.

Disclaimer

De informatie die in dit Privacybeleid wordt verstrekt, moet niet worden geïnterpreteerd als het geven van zakelijk, juridisch of ander advies of het waarborgen van de betrouwbaarheid van de integriteit en beveiliging van de informatie die via deze Website wordt verstrekt. Hoewel alle redelijke pogingen worden gedaan om accurate, actuele en betrouwbare informatie te verstrekken, erkent www.iamsterdam.com de mogelijkheid van menselijke en/of mechanische fouten en de mogelijkheid dat Gebruikers van de Site en andere derden informatie, graphics en afbeeldingen kunnen verstrekken en/of publiceren op de Site die vals, misleidend of onjuist zijn.
Daarom doet www.iamsterdam.com geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie die wordt verstrekt op deze Website en ontkent www.iamsterdam.com elke expliciete of impliciete garantie met betrekking tot hetzelfde. Voor meer disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen van www.iamsterdam.com met betrekking tot uw gebruik van de Website en Dienst verwijzen wij u naar de Gebruiksvoorwaarden.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie verzamelen over Gebruikers wanneer zij interactie hebben met onze Site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over de verbindingsmiddelen van de Gebruiker met onze Site omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetprovider en andere soortgelijke informatie.

Webbrowser cookies

Onze Site kan “cookies” gebruiken om de Gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de Gebruiker plaatst cookies op diens harde schijf voor het bijhouden van gegevens en soms voor het traceren van informatie over de Gebruiker. De Gebruiker kan ervoor kiezen om diens webbrowser dusdanig in te stellen dat deze cookies weigert of dat deze een waarschuwing aan hem of haar geeft wanneer cookies worden verstuurd. Indien de Gebruiker dit doet, dient deze er rekening mee te houden dat sommige delen van de Site wellicht niet goed zullen functioneren.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen, verhandelen of verhuren de persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers niet aan anderen. Wij kunnen algemene bijeengevoegde demografische informatie met betrekking tot bezoekers en gebruikers, die niet is gekoppeld aan persoonlijke identificatie-informatie, delen met onze zakenpartners, vertrouwde aangesloten partijen en adverteerders ten behoeve van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij kunnen derden als dienstverleners inzetten om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf en de Site of om activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of onderzoeken. We kunnen uw informatie met deze derden delen voor deze beperkte doeleinden, mits u ons uw toestemming heeft gegeven.

Websites van Derden

Gebruikers kunnen reclame of andere content op onze Site vinden die linkt naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Wij beheren de content of links die op deze sites verschijnen niet en zijn niet verantwoordelijk voor de handelswijzen van websites die naar onze Site linken of waarnaar wordt gelinkt vanaf onze Site. Daarnaast kunnen deze sites of diensten, inclusief hun content en links, voortdurend veranderen.
Deze sites en diensten kunnen hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid hebben. Bladeren door en interacties hebben op een andere website, inclusief websites die een link naar onze Site bevatten, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van de website in kwestie.

Gebruik van locatiegebaseerde diensten

AMSTERDAM MARKETING en diens partners en licentiegevers kunnen bepaalde functies of diensten verstrekken middels de Dienst die steunen op locatie-informatie die wordt verkregen op basis van het apparaat. Om dergelijke functies of diensten te verstrekken kunnen AMSTERDAM MARKETING en diens partners en licentiegevers uw locatiegegevens inclusief de real time geografische locatie van uw apparaat - indien beschikbaar - verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en behouden, en u stemt hierbij in met en geeft toestemming voor de verzameling, het gebruik, de verzending, de verwerking en het behoud van dergelijke locatiegegevens door AMSTERDAM MARKETING en diens partners en licentiegevers om dergelijke diensten te verstrekken. Door het autoriseren en/of gebruiken van locatiegebaseerde diensten of functies binnen de Dienst stemt u bovendien in met en geeft u toestemming voor de verzameling, het gebruik, de verwerking en het behoud van informatie met betrekking tot uw account en alle apparaten die daaronder zijn geregistreerd, door AMSTERDAM MARKETING, ten behoeve van het verstrekken van een dergelijke locatiegebaseerde dienst of functie aan u. Dergelijke informatie omvat mogelijk, maar is niet beperkt tot, uw apparaat-ID en -naam, uw apparaattype en de real time geografische locatie van uw apparaat op het tijdstip van uw aanvraag. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de locatiegebaseerde functies op uw apparaat niet te gebruiken. Bij het gebruik van diensten van derden die locatiegegevens als onderdeel van de Dienst gebruiken of verstrekken bent u onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke derden inzake het gebruik van locatiegegevens door zulke diensten van derden en dient u deze te beoordelen. Alle locatiegegevens die door de Dienst worden verstrekt, zijn niet bedoeld om op te rekenen in situaties waar precieze locatie-informatie nodig is of waar onjuiste, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot dood, persoonlijk letsel, materiële schade of milieuschade. Noch AMSTERDAM MARKETING noch diens contentaanbieders garanderen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van locatiegegevens of andere gegevens die door de Dienst worden getoond.

Reclame

Advertenties die op onze site verschijnen, kunnen aan Gebruikers worden geleverd door reclamepartners, die cookies kunnen instellen. Deze cookies stellen de advertentieserver in staat om uw computer iedere keer dat zij een onlineadvertentie naar u verzenden, te herkennen om niet-persoonlijke identificatie-informatie over u of anderen die uw computer gebruiken, te verzamelen.
Deze informatie stelt advertentienetwerken in staat om onder andere doelgerichte advertenties te leveren waarvan zij geloven dat deze het meest interessant voor u zullen zijn. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders. Aangezien dit een informatieve blog, humorblog, parodiewebsite is, heeft u de mogelijkheid om advertenties of reclame bij ons te plaatsen; neem contact op met ons supportteam voor meer informatie.

Keuze / Opt-out

Als we u ooit informatie toezenden per e-mail over nieuwe producten, diensten of informatie waarom u niet nadrukkelijk heeft verzocht, zullen wij u een e-mailadres verstrekken via welke u kunt verzoeken om geen verdere berichten te ontvangen.

Naleving van de Children's Online Privacy Protection Act

www.iamsterdam.com begrijpt dat Google zich samen met alle andere webbrowsers moet houden aan alle wetten van alle staten in de Verenigde Staten en daarbuiten wanneer het een persoon van jonger dan 18 jaar betreft. www.iamsterdam.com leeft de wet na. www.iamsterdam.com neemt geen kinderen in dienst om werk te verrichten aan dit webeigendom of voor het bedrijf zelf. Het is kinderen niet toegestaan om deze website door te nemen, zich erbij aan te sluiten, te lezen, te schrijven of er medelid van te worden.
Kinderen worden gedefinieerd als een persoon die jonger is dan 18 jaar, of zij nu vrijgesteld zijn van voogdij of niet, of zij nu onder bescherming van het gerecht staande minderjarigen zijn of niet. Het is kinderen niet toegestaan om een contract te sluiten en daarom mogen zij geen diensten en/of producten kopen van www.iamsterdam.com.

CAN SPAM Wet

De CAN-SPAM Wet is een wet die de regels voor commerciële e-mails bepaalt, eisen voor commerciële boodschappen vaststelt, ontvangers het recht geeft om het verzenden van e-mails naar hen stop te zetten en zware straffen voor overtredingen nauwkeurig omschrijft.
Wij slaan uw e-mailadres op om:
      • Informatie te verzenden; te reageren op informatieverzoeken en/of andere verzoeken of vragen.
      • Bestellingen te verwerken en informatie en updates te versturen met betrekking tot bestellingen.
      • U eventueel aanvullende informatie te sturen die betrekking heeft op uw product en/of dienst.
      • Dit toe te voegen aan onze mailinglijst of e-mails te blijven verzenden aan onze cliënten nadat de oorspronkelijke transactie heeft plaatsgevonden.
Om conform CAN-SPAM te handelen stemmen wij in met het volgende:
      • GEEN gebruik van valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen
      • Het bericht is op de een of andere redelijke manier te identificeren als een advertentie
      • Het fysieke adres van het hoofdkantoor van ons bedrijf of onze site wordt opgenomen
      • E-mailmarketingdiensten van derden worden, indien er één wordt gebruikt, gecontroleerd op naleving
      • Opt-out-/afmeldverzoeken worden snel gehonoreerd
      • Gebruikers kunnen zich afmelden door de link te gebruiken die onderaan elke e-mail staat

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices Principles (Beginselen van Eerlijke Informatiepraktijken) vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die erin zijn opgenomen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van gegevensbescherming over de hele wereld. Het begrijpen van de Fair Information Practice Principles en de wijze waarop deze in praktijk moeten worden gebracht, is van cruciaal belang voor het naleven van de verschillende privacywetten die persoonlijke gegevens beschermen.
Om in overeenstemming met Eerlijke Informatiepraktijken te handelen zullen we de volgende responsieve maatregelen nemen indien een gegevensinbreuk optreedt:
We zullen de gebruikers per e-mail op de hoogte stellen
 • Binnen 7 werkdagen
We zullen de gebruikers op de hoogte stellen middels een mededeling binnen de site
 • Binnen 7 werkdagen
We stemmen ook in met het individuele schadeloosstelling principe, dat vereist dat mensen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten na te streven tegen verzamelaars en verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat deze mensen afdwingbare rechten tegen gegevensgebruikers hebben, maar ook dat mensen zich wenden tot rechtbanken of een overheidsinstantie om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en/of te vervolgen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

www.iamsterdam.com heeft de vrijheid om dit privacybeleid te allen tijde te updaten. Wanneer wij dit doen, zullen we de datum van de update onderaan deze pagina herzien. We moedigen Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop we helpen bij het beschermen van de persoonlijke gegevens die we verzamelen.
U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek opnieuw te bekijken en op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken duidt u uw aanvaarding van dit beleid en deze Gebruiksvoorwaarden aan. Gelieve onze Site niet te gebruiken als u niet instemt met dit beleid. De voortzetting van uw gebruik van de Site na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Neem contact met ons op

U kunt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring gerust aan Amsterdam Marketing stellen. Als u van mening bent dat Amsterdam Marketing zich niet aan deze Verklaring heeft gehouden, neem dan contact met ons op via: 
www.iamsterdam.com
Telefoonnummer: +31 (0)20 702 6100
 
Van kracht per 11 juni 2015