Algemene Voorwaarden Amsterdam Marketing

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Klant: de wederpartij van Amsterdam Marketing bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;
• Amsterdam Marketing: Stichting Amsterdam Marketing, statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 56685416;
• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Amsterdam Marketing;
• Producten: alle door Amsterdam Marketing te leveren goederen;
• Diensten: alle door Amsterdam Marketing in het kader van de Werkzaamheden te verlenen diensten;
• Werkzaamheden: de door Amsterdam Marketing ingevolge de offerte of aanbieding voor een Klant te verrichten werkzaamheden, waaronder leveringen van Producten en/of Diensten;
2. Alle Werkzaamheden worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Amsterdam Marketing.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van Werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Klant en Amsterdam Marketing, respectievelijk hun rechtsopvolgers alsmede van alle door Amsterdam Marketing gedane aanbiedingen en/of offertes.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Amsterdam Marketing deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
4. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede voor de voor al degenen die voor Amsterdam Marketing werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. Zij kunnen jegens Klant hierop een beroep doen.
5. Enige (algemene) voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Indien de Klant eigen voorwaarden hanteert, dan dienen deze minimaal een maand voorafgaand aan de plaatsing uitdrukkelijk schriftelijk voorgelegd worden aan Amsterdam Marketing. Amsterdam Marketing heeft het recht deze van de hand te wijzen (schriftelijk).

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN OFFERTES
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de offerte, waarin de Werkzaamheden zijn omschreven, (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Amsterdam Marketing zijn geldig tot een maand na dagtekening daarvan, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Amsterdam Marketing is te alle tijden gerechtigd de offerte of aanbieding te herroepen voor zover de Werkzaamheden niet zijn aangevangen.

ARTIKEL 4 - GEGEVENS EN INFORMATIE
1. Klant zal aan Amsterdam Marketing alle naar het oordeel van Amsterdam Marketing gewenste of vereiste medewerking verlenen en alle door Amsterdam Marketing verlangde gegevens en/of informatie en/of materialen ter beschikking stellen die nodig zijn om de Werkzaamheden passend te kunnen uitvoeren. De vorm en wijze van overlegging wordt door Amsterdam Marketing nader bepaald in de overeenkomst of in onderling overleg overeengekomen. Extra kosten, ontstaan doordat Klant de benodigde gegevens en/of informatie en/of materialen niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Klant.
2. Klant is gehouden Amsterdam Marketing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
3. Van door of namens Klant aan Amsterdam Marketing aangeleverd tekst- en beeldmateriaal staat Klant voor het rechtmatig gebruik daarvan in. Klant garandeert dat dit tekst- en beeldmateriaal door Amsterdam Marketing vrij in Producten en/of Diensten kan worden verwerkt. Klant vrijwaart Amsterdam Marketing en de door Amsterdam Marketing ter uitvoering van een overeenkomst voor Klant ingeschakelde derde(n) te allen tijden van claims van derden op het op of namens Klant aangeleverd tekst- en beeldmateriaal, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn Werkzaamheden worden verstrekt. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen. Amsterdam Marketing behoudt zich het recht voor om de overeenstemming van het gebruik van tekst- en beeldmateriaal met de wet, de Algemene Voorwaarden en de rechten van derden te controleren en te weigeren als hierop enige verdenking of vermoedens berusten die niet vallen binnen het gestelde in dit artikel.
4. Klant is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Amsterdam Marketing in het kader van de Werkzaamheden verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Amsterdam Marketing kan in verband met niet of niet correcte naleving door Klant niet worden aangesproken.
5. [Klant worden automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Amsterdam Marketing. Gegevens van Klant worden niet aan derden verstrekt maar slechts gebruikt om deze partijen op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief van Amsterdam Marketing. Op eerste schriftelijk dan wel elektronisch verzoek zal Amsterdam Marketing de gegevens van Klant verwijderen uit haar nieuwsbriefbestand.]

ARTIKEL 4 - EMAIL- EN INTERNETGEBRUIK
1. Klant en Amsterdam Marketing kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren. Aan het gebruik van internet en e-mail kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Amsterdam Marketing is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van internet en/of e-mail.
2. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Amsterdam Marketing bepalend.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
1. Amsterdam Marketing bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Werkzaamheden worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Amsterdam Marketing bij de uitvoering van de Werkzaamheden voor rekening van Klant derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan in overleg met Klant.
2. Amsterdam Marketing zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een redelijk en zorgvuldig handelend Amsterdam Marketing uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Amsterdam Marketing door Klant slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.
3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle IE-rechten, waaronder broncodes, auteursrechten en octrooirechten, op de (krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde) Producten berusten uitsluitend bij Amsterdam Marketing en/of haar licentiegevers. De overeenkomst met de Klant strekt nimmer tot overdracht van enig IE-recht aan Wederpartij. Wederpartij verkrijgt uitsluitend niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij overeenkomst of anderszins worden toegekend.
2. Alle rechten met betrekking tot producten die Amsterdam Marketing bij de uitvoering van de Werkzaamheden ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, en werkwijzen, komen toe aan Amsterdam Marketing en/of diens licentiegevers.
3. Rechten op door Amsterdam Marketing bij derden aangeschaft beeldmateriaal, reiken niet verder dat tot gebruik in de door Amsterdam Marketing ontwikkelde Producten en/of Diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Marketing is het de Klant niet toegestaan de producten of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

ARTIKEL 7 - GEHEIMHOUDING
1. Klant en Amsterdam Marketing zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij met elkaar delen en/of aan elkaar verstrekken en /of van of namens elkaar verkrijgen en waarvan het vertrouwelijke karakter aannemelijk is. Ieder van voornoemde partijen zal deze informatie strikt geheimhouden en slechtst gebruiken in overeenstemming met het doel van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan tot bekendmaking.
2. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing ingeval de vertrouwelijke informatie (i) reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking, (ii) reeds in bezit van Amsterdam Marketing is voordat deze informatie aan Amsterdam Marketing openbaar wordt gemaakt, of (iii) onafhankelijk door Amsterdam Marketing is ontwikkeld.
3. Amsterdam Marketing behoudt zich het recht voor - in het kader van reclame- en referentiedoeleinden - de naam van Klant te gebruiken en aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Klant heeft verricht.

ARTIKEL 8 - PRIJZEN EN KOSTEN
1. Klant is aan Amsterdam Marketing een vergoeding van gemaakte kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden en medewerkers en reis- en verblijfskosten) en eventueel daarover verschuldigde belastingen verschuldigd overeenkomstig de bij Amsterdam Marketing gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
2. Kosten ten aanzien van faciliteiten zijn voor rekening van Klant tenzij in de offerte anders is aangegeven.
3. Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Amsterdam Marketing zijn (zoals bijvoorbeeld verhoging van rechten en/of accijnzen, kosten van importeur/fabrikant, wijziging in valutakoersen, BTW e.d.) of voor zover deze verhogingen door Amsterdam Marketing redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast.

ARTIKEL 9 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Klant in verzuim is. Onverminderd de overige rechten van Amsterdam Marketing, is Amsterdam Marketing gerechtigd vanaf de vervaldag Klant de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
2. Alle buitengerechtelijke kosten die Amsterdam Marketing heeft in verband met de incasso van een vordering op Klant zijn voor rekening van Klant. Alle kosten die Amsterdam Marketing heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Klant zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Amsterdam Marketing als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
3. Amsterdam Marketing behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
5. Amsterdam Marketing behoudt zich het recht voor op de Werkzaamheden, die in fasen worden uitgevoerd per fase te factureren en is gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de verschuldigde bedragen van de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.
6. De eigendom van de Producten gaan over op Klant zodra deze de volledige factuur heeft voldaan.

ARTIKEL 11 – ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
1. Behoudens opdrachten tot het leveren van Producten die al bedrukt of op andere wijze specifiek voor gebruik door Klant vormgegeven zijn, kan een overeenkomst door zowel Amsterdam Marketing als Klant schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Klant aldus opzegt is Klant verplicht alle schade en kosten aan de zijde van Amsterdam Marketing te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door Amsterdam Marketing in verband met de gesloten overeenkomst voor de (toekomstige) uitvoering van de Werkzaamheden en de in het kader daarvan gemaakte overige kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.
2. Amsterdam Marketing is voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen in het geval (a) van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW), (b) Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer er een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen één (1) maand wordt opgeheven, en (c) Klant een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet.
3. Amsterdam Marketing behoudt bij een beëindiging op basis van dit artikel 11 aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden ter uitvoering van de Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Klant ter zake van de factuur aangaande reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
4. In geval van beëindiging van een Partnershipovereenkomst als omschreven in DEEL II onder artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook, is Amsterdam Marketing gerechtigd alle verwijzingen naar de betreffende Partner onmiddellijk te verwijderen van de door of namens Amsterdam Marketing gebruikte website(s) en uitgegeven drukwerk.


ARTIKEL 12 – GARANTIES EN RECLAMES
1. Hoewel Amsterdam Marketing de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een redelijk en zorgvuldig handelend Amsterdam Marketing zal uitvoeren, geeft Amsterdam Marketing geen garanties met betrekking tot de resultaten van de Producten en de Diensten.
2. Productgegevens als eigenschappen, maten, samenstellingen, kleuren in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. die door Amsterdam Marketing bij de offerte zijn verstrekt zijn indicatief en niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
3. Een reclame met betrekking tot verrichte Werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant reclameert, dan wel, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Amsterdam Marketing te worden kenbaar gemaakt.
4. Een reclame schort de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens voor zover Amsterdam Marketing aan Klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Amsterdam Marketing de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werkzaamheden tegen een restitutie van door Klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.


ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt respectievelijk geleden door Amsterdam Marketing als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst in het kader van de Werkzaamheden. De door de Klant te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door Amsterdam Marketing geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door Amsterdam Marketing gemaakte kosten van juridische bijstand.
2. De Klant vrijwaart Amsterdam Marketing zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens Amsterdam Marketing, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige)inhoud van een Advertentie.
3. Amsterdam Marketing kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Klant indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Amsterdam Marketing.
5. Klant vrijwaart Amsterdam Marketing voor alle aanspraken van derden, zowel in als buiten rechte, daaronder mede begrepen werknemers van Klant en anderen die bij de organisatie van Klant betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) Werkzaamheden, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Amsterdam Marketing. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

ARTIKEL 14 TEKORTKOMING
1. Indien de Klant tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is Amsterdam Marketing gerechtigd om de uitvoering van de Werkzaamheden voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
2. Indien de Klant, na schriftelijke ingebrekestelling door Amsterdam Marketing, binnen de door Amsterdam Marketing gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is Amsterdam Marketing gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3. Opschorting of ontbinding door Amsterdam Marketing ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de overeenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de overeenkomst laat voorts onverlet het recht van Amsterdam Marketing op vergoeding door de Klant van de door Amsterdam Marketing als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.


ARTIKEL 15 OVERMACHT
Indien zich aan de zijde van Amsterdam Marketing onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Amsterdam Marketing het recht om zijn uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Amsterdam Marketing, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Amsterdam Marketing is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de Klant. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Amsterdam Marketing, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een Advertentie door Amsterdam Marketing alsmede iedere andere situatie waarop Amsterdam Marketing geen beslissende controle kan uitoefenen.


ARTIKEL 16 - VERVALTERMIJN
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Klant uit welken hoofde ook jegens Amsterdam Marketing in verband met het verrichten van werkzaamheden door Amsterdam Marketing in ieder geval na een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

ARTIKEL 17 - NAWERKING
Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Amsterdam Marketing en Klant.

ARTIKEL18 – PERSOONSGEGEVENS
Amsterdam Marketing verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Amsterdam Marketing. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Amsterdam Marketing.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden kunnen door Amsterdam Marketing worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Amsterdam Marketing.

ARTIKEL 20 - OVERDRACHT
Geen van de partijen bij de overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

ARTIKEL 21- RECHTS- EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen Klant en Amsterdam Marketing is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Amsterdam Marketing gevestigd is.
2. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Klant en Amsterdam Marketing in onderling overleg kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
3. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weense Koopverdrag”) is niet van toepassing.DEEL II (Metropool Amsterdam Club) PARTNERSHIP OVEREENKOMSTEN


ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Partner: de Wederpartij die met Amsterdam Marketing een Partnership aangaat;
• Partnership: de rechtsverhouding krachtens de Partnershipovereenkomst tussen de Partner en Amsterdam Marketing waarbij de Partner tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding een overeengekomen pakket aan diensten afneemt van Amsterdam Marketing
• Partnershipovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na schriftelijke acceptatie door Amsterdam Marketing van de aanmelding door de Partner via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier.

2. In aanvulling op de bepalingen onder DEEL I gelden voor Partnerships de hierna volgende bepalingen. Dit DEEL II maakt integraal onderdeel uit van DEEL I. In geval van tegenstrijdigheden tussen een of meer onderdelen van DEEL I met dit DEEL II, prevaleert dit DEEL II.

ARTIKEL 2 – DUUR PARTERSHIPOVEREENKOMST
1. Een Partnership overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum zoals genoemd in de Partnership overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Amsterdam Marketing en de betreffende Partner.
2. De Partnership overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij de Partnershipovereenkomst tussentijds door de Partner schriftelijk wordt beëindigd, voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar.

ARTIKEL 3 – BETALING
1. Partner is aan Amsterdam Marketing een in de Partnershipovereenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd.
2. Amsterdam Marketing is drie (3) maanden na de totstandkoming van de Partnershipovereenkomst gerechtigd tussentijds de jaarlijkse van toepassing zijnde vergoeding te verhogen.