ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING AMSTERDAM MARKETING

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1. Definities algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b. Stichting: de Stichting Amsterdam Marketing, statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 56685416;
c. Wederpartij: de partij, al dan niet een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die, al dan niet op basis van een overeenkomst, in een rechtsverhouding staat met de Stichting.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen/overeenkomsten waarbij de Stichting partij is.
2.2  Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op de rechtsverhoudingen/overeenkomsten waarbij de Stichting partij is, waaronder die van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van de Stichting, maar ook ten behoeve van haar bestuurders, alle personen die voor de Stichting werkzaam zijn en/of alle (rechts)personen die door de Stichting zijn ingeschakeld.
2.4 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op en onverminderd de informatie en voorwaarden zoals van tijd tot tijd door de Stichting worden bekendgemaakt op haar website of in andere van haar afkomstige documentatie en door haar gesloten overeenkomsten. Bij strijdigheid met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.
2.5  De bepalingen in de hoofdstukken 2 e.v. van deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op en onverminderd de bepalingen in dit hoofdstuk 1.
2.6  De Stichting is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

3. Aanbiedingen en prijzen
3.1  Alle aanbiedingen van de Stichting, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
3.2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4. Betaling
4.1 Alle betalingen aan de Stichting zullen geschieden door bijschrijving telkens binnen de termijn als bepaald in de overeenkomst en/of als vermeld op de factuur. Bij gebreke van een dergelijke termijn, dient de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van de Stichting.
4.2 Bij niet tijdige voldoening van enig opeisbaar bedrag is de Wederpartij over het achterstallige bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de Wederpartij in gebreke is tot en met de dag van betaling, te vermeerderen met de volledige (advocaat)kosten, zowel in als buiten rechte, met een minimum van 15 % van de hoofdsom.

5. Beëindiging rechtsverhouding en overdraagbaarheid
5.1 De Stichting zal gerechtigd zijn alle rechtsverhoudingen/ overeenkomsten met de Wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen door ontbinding of opzegging, dan wel haar verplichtingen op te schorten, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn, ingeval: (i) de Wederpartij in verzuim is ter zake enige verplichting jegens de Stichting; (ii) de Wederpartij op zijn activiteiten van toepassing zijnde wet –en/of regelgeving overtreedt; (iii) de Wederpartij onderwerp is van een of meerdere klachten van consumenten of slechte ratings op relevante websites; (iv) de Wederpartij in faillissement of surseance van betaling komt te verkeren, dan wel op hem de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt; of (v) de meerderheid van de zeggenschap in of van de activiteiten van de Wederpartij overgaat op een derde.
5.2  Ingeval de Stichting gebruik maakt van de bevoegdheid als  genoemd in het voorgaande lid, zal de Wederpartij van haar kant niet ontslagen zijn uit haar bestaande verplichtingen uit hoofde van de rechtverhouding/overeenkomst.
5.3  Rechtsverhoudingen/overeenkomsten tussen de Stichting en de Wederpartij zijn niet overdraagbaar door de Wederpartij, tenzij na schriftelijke toestemming van de Stichting.

6. Aansprakelijkheid Stichting
6.1 Indien de Stichting aansprakelijk is jegens de Wederpartij, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding, welke aan de Stichting verschuldigd is terzake van de overeenkomst welke tot de aansprakelijkheid aanleiding heeft gegeven. Aansprakelijk van de Stichting voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder gederfde omzet en/of winst, is volledig uitgesloten.
6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden na dag van de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor de Stichting aansprakelijk is.

7. Geldigheid voorwaarden
Voor zover één of meerdere bepalingen uit deze Algemene  Voorwaarden vernietigbaar blijken te zijn, verjaart en vervalt een beroep op vernietiging van een bepaling daaruit na een (1) jaar nadat de Stichting deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij ter hand heeft gesteld.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen de Stichting en de Wederpartij is
onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de Stichting en de Wederpartij kennis te nemen, met dien verstande dat de Stichting bevoegd blijft de Wederpartij in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Stichting en de Wederpartij kennis te nemen.

Hoofdstuk 2. Partnership

9. Toepasselijkheid hoofdstuk 2
De bepalingen in dit hoofdstuk 2 zijn van toepassing op Partnershipovereenkomsten.

10. Definities hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk 2 wordt verstaan onder:
a. Partner: de Wederpartij die met de stichting een Partnership aangaat;
b. Partnership: de rechtsverhouding krachtens de Partnershipovereenkomst tussen de Partner en de Stichting waarbij de Partner tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding een overeengekomen pakket aan diensten afneemt van de Stichting;
c. Partnershipovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na schriftelijke acceptatie door de Stichting van de aanmelding door de Partner via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier.

11. Duur Partnershipovereenkomst
11.1 De Partnershipovereenkomst heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, tenzij de Partnershipovereenkomst tot stand komt na 1 oktober, in welk geval de geldigheidsduur loopt tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

11.2 Het Partnership wordt stilzwijgend verlengd met telkens een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij opzegging bij aangetekende brief of per e-mail heeft plaatsgevonden voorafgaand aan 1 oktober van het lopende kalenderjaar.
12. Vergoeding en betaling
12.1  De Wederpartij is gehouden tot betaling aan de Stichting van de op hem van toepassing zijnde jaarlijkse vergoeding zoals van tijd tot tijd vermeld op de website van de Stichting.
12.2  De Stichting is na drie (3) maanden na de totstandkoming van de Partnershipovereenkomst gerechtigd tussentijds de jaarlijkse op de Wederpartij van toepassing zijnde vergoeding te verhogen.

13. Gevolgen beëindiging
In geval van beëindiging van het Partnership, om welke reden dan ook, zal de Stichting gerechtigd zijn over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van de Wederpartij van de door of namens de Stichting gebruikte website(s) en uitgegeven drukwerk.

Hoofdstuk 3. Advertenties

14. Toepasselijkheid hoofdstuk 3
De bepalingen in dit hoofdstuk 3 zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen/overeenkomsten waarbij de Wederpartij via de Stichting adverteert.

15. Advertentie
15.1 Uitsluitend de Wederpartij is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de (inhoud van de) advertentie.
15.2 Ingeval de advertentie om technische redenen niet (tijdig) geplaatst kan worden, is de Stichting niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade jegens de Wederpartij en/of jegens derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting.
15.3 De advertentie dient te conformeren aan het beleid en richtlijnen als door de Stichting van tijd tot tijd bekendgemaakt.
15.4 De Wederpartij zal de Stichting volledig vrijwaren tegen alle schade en kosten voor het niet tijdig aanleveren van de advertentie, evenals de Wederpartij de Stichting volledig zal vrijwaren tegen alle schade en kosten in geval van aanspraken van derden in verband met inbreuk in het kader van de advertentie op rechten van derden.
15.5 Ingeval de Stichting het vermoeden heeft dat in strijd wordt gehandeld met de voorgaande leden en/of met andere bepaling uit dit hoofdstuk – onverminderd de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden – dan kan zij de advertentie per direct – al dan niet voor onbepaalde tijd – verwijderen van haar media.

Hoofdstuk 4. Producten en Diensten

16. Toepasselijkheid hoofdstuk 4
De bepalingen in dit hoofdstuk 4 zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Stichting en Wederpartijen terzake Producten en Diensten van de Stichting (zoals hierna gedefinieerd).

17. Definities hoofdstuk 4
In dit hoofdstuk 4 wordt verstaan onder:
a. Klant: een consument of een Wederpartij die een Product of Dienst van de Stichting afneemt;
b. Producten en Diensten: alle producten en diensten van de Stichting voor zover die niet vallen onder de hoofdstukken 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder, doch niet daartoe beperkt, I amsterdam City Cards, last minute tickets en vouchers.

18. Overeenkomsten Producten en Diensten
18.1 De overeenkomst tussen de Stichting en de Wederpartij terzake een of meerdere Producten en Diensten komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de daartoe bestemde formulieren en/of overeenkomsten zoals deze door de Stichting van tijd tot tijd worden gehanteerd.
18.2 Tenzij anders overeengekomen, heeft de overeenkomst tussen de Stichting en de Wederpartij terzake Producten en Diensten een geldigheidsduur tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, tenzij deze tot stand komt na 1 oktober, in welk geval de geldigheidsduur loopt tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. De overeenkomst worden stilzwijgend verlengd met telkens een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij opzegging bij aangetekende brief of per e-mail heeft plaatsgevonden voorafgaand aan 1 oktober van het lopende kalenderjaar.

19. I amsterdam City Cards, last minute tickets en vouchers
19.1 Voor zover de Producten en Diensten betrekking hebben op I amsterdam City Cards, last minute tickets en/of vouchers, zal de Wederpartij deze op vertoon of gebruik door de Klant aanvaarden als geldige waardepapieren die de Klant het recht geven overeenkomstig de voorwaarden daarvan gebruik te maken van de diensten en/of producten van de Wederpartij voor de waarde als daarop vermeld.
19.2 Aansprakelijkheid van de Stichting jegens de Wederpartij voor de diensten en/of producten die de Klant van de Wederpartij op grond van I amsterdam City Cards, last minute tickets of vouchers afneemt wordt volledig uitgesloten.
19.3 De Wederpartij vrijwaart de Stichting tegen iedere vordering van Klanten en/of derden, terzake schade ontstaan door het gebruik van I amsterdam City Cards, last minute tickets of vouchers of door niet-nakoming van verplichtingen van de Wederpartij jegens Klanten.
19.4 De Stichting is niet verantwoordelijk en aansprakelijkheid wordt uigesloten voor schade die door de Klant wordt veroorzaakt aan de Wederpartij en/of aan derden. Hetzelfde geldt voor de schade die door de Wederpartij wordt veroorzaakt jegens de Klant of derden.
19.5 Mogelijke kosten en aansprakelijkheden voor de Stichting bij het niet nakomen van de levering van diensten en/of producten welke het gevolg zijn van contractsbreuk door de Wederpartij, kunnen worden verhaald op de Wederpartij.
19.6 De bepalingen in dit artikel 19 zullen mutatis mutandis eveneens van toepassing zijn ingeval in plaats van tickets of vouchers gebruik zal worden gemaakt van electronische middelen zoals apps en QR-code’s. 

20. Plaatsbewijzen, toegangsbewijzen, abonnementen en reserveringen
20.1  Zodra zich enige wijziging in de gegevens of afspraken met derden terzake plaats- of toegangbewijzen voordoet, zal de Wederpartij de Stichting dienaangaande onmiddellijk informeren. Geduren de periode waarin de Stichting de verkoop daarvan verzorgt, zal de Wederpartij er voor instaan dat de mogelijkheid van telefonisch overleg tijdens normale kantooruren tussen de Stichting en de Wederpartij of het theater c.q. de plaats waar het evenement zal plaatsvinden, ter bespreking van eventuele problemen, steeds kan plaatsvinden.
20.2  Terzake van door de Stichting ten behoeve van Klanten te verzorgen abonnementen of reserveringen van plaatsbewijzen, geldt dat de Stichting nimmer instaat voor het kunnen realiseren van bepaalde abonnementen c.q. het kunnen reserveren van bepaalde plaatsbewijzen voor de Wederpartij en geldt dat de Stichting dienaangaande niet aansprakelijk zal zijn.
20.3 Ingeval van het verzorgen van een abonnement c.q. het reserveren van een plaatsbewijs zal de Stichting niet aansprakelijk zijn terzake van het al of niet doorgaan van het desbetreffende evenement, dan wel enig andere mogelijke aanspraak van de Wederpartij of een derde dienaangaande.
20.4 De bepalingen in dit artikel 20 ten aanzien van tickets en theater-, concert- en overig podiabezoek gelden onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de  Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en gepubliceerd op www.vscd.nl.

*****