amsterdam&partners logo

Wie zijn wij

De afgelopen jaren is onze rol veranderd. Soms als antwoord op, maar vaker vooruitlopend op de ontwikkelingen in de Metropool Amsterdam. De metropool groeit. Meer mensen willen er wonen, werken en studeren. Meer bedrijven vestigen zich hier. Meer bezoekers komen er voor een tijdelijk verblijf.

De dynamische omgeving vraagt om een andere aanpak. Daarmee verandert onze rol, ons vak en ons dagelijks werk. Praten we niet meer over citymarketing, maar over het verbeteren van de reputatie en het beïnvloeden van gedrag door verschillende doelgroepen te gidsen naar de minder bekende plekken. Over een integrale koers om regie te houden op onze omgeving. We denken na over het juiste evenwicht tussen leefbaarheid en welvaart. Over duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Over lusten verhogen en lasten verminderen. Over een integrale aanpak die zowel bewoners centraal zet, als bezoekers gastvrij ontvangt. Onze focus ligt op beter en niet op meer. Op kwaliteit en niet op kwantiteit. We dragen actief bij aan een leefbare, aantrekkelijke en welvarende metropool. Waar de economische ontwikkeling niet ten koste gaat van de leefbaarheid. We werken intensief aan het verbeteren van de reputatie van Metropool Amsterdam. Ook omdat actief regie voeren op dit beleid een sleutelrol speelt in het aantrekken en binden van die bewoners, bedrijven en bezoekers die de stad verrijken. Amsterdam is van oudsher een open stad. Iedereen die iets bijdraagt is welkom.

Bij amsterdam&partners hebben wij bijna 150 gepassioneerde medewerkers die zich vol inzetten voor de stad en omgeving. Wij werken samen met 32 gemeenten uit de Metropool Amsterdam, 2 provincies en 1050 culturele instellingen, publieke en private partners, kennisorganisaties én andere steden als Den Haag en Leiden.

Wat wij doen

Onze belofte aan Metropool Amsterdam blijft onveranderd: We dragen actief bij aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en welvarendheid van Metropool Amsterdam, door het bouwen aan een betere reputatie en het gidsen van bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Onze missie maken we alleen waar in nauwe samenwerking met onze lokale, nationale en internationale partners. Met hen werken we aan de metropool van vandaag. En samen met hen geven we de metropool van de toekomst vorm. Wij verbinden organisaties, mensen en initiatieven, onderhouden ons netwerk en benaderen nieuwe spelers. Actief delen we regionaal, nationaal en internationaal onze kennis en ervaring. Onze integrale aanpak- die zich gelijktijdig richt op de mensen die in de Metropool Amsterdam wonen en werken, alsook op de bezoekers die er komen - is uniek. Deze holistische aanpak wordt steeds belangrijker voor snelgroeiende metropolen wereldwijd. Daarom worden we regelmatig uitgenodigd om te spreken tijdens nationale en internationale congressen en geven we workshops over de hele wereld. Op hun beurt voeden onze (inter)nationale netwerken ons met nieuwe inzichten. Zodat we verder kunnen toetsen en verfijnen. 

Onze aanpak is onderscheidend. Omdat we bewoners centraal stellen. En bezoekers en bedrijven die waarde toevoegen, welkom heten. Door als intermediair actief in contact te staan met al onze partners: gemeenten, provincies, culturele organisaties, kennisinstellingen, belangenorganisaties, bezoekers, bedrijven, ondernemers en bewoners.

In onze naam ligt de toegevoegde waarde van ons netwerk besloten. Onze partners die de Metropool Amsterdam maken tot wat het is. Partners die dagelijks ervaren hoe het met de metropool gaat. Partners die de kansen benutten en meewerken aan de oplossingen voor onze vraagstukken. Nu en in de toekomst. 

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van amsterdam&partners zijn:

  • Het bouwen aan en versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam
  • Het gidsen van bewoners door het aanbod in de stad
  • Het bevorderen van actieve deelname van bewoners aan cultuur, sport en vrijetijd
  • Het gidsen en spreiden van bezoekers
  • Het faciliteren van congressen
  • Het binden van bedrijven aan de Metropool Amsterdam en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven
  • Het innemen van een intermediaire rol richting stakeholders en partners om de stad beter te maken en oplossingen te zoeken voor uitdagingen
  • Het onderzoeken, analyseren en adviseren
  • Het initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
  • Het delen van kennis en expertise

Doelgroepen

amsterdam&partners voert haar activiteiten uit in het belang van de gehele metropool. Wij richten ons op de primaire doelgroepen: bewoners, bezoekers en bedrijven.

Bewoners

Onder de herkenbare vlag van het merk '/uit in Amsterdam' en het motto I amsterdam gidsen we Amsterdammers door het veelzijdige en kleurrijke aanbod in de verschillende buurten. Buurten die bol staan van de culturele activiteiten, van de kleine en grote podia, musea, theaters, van de parken, de restaurants en cafeetjes, natuurplekken en sportmogelijkheden, van muziek, van mode en festivals. Daarbij zoomen we in op de minder bekende plekken in bekende buurten en op de vele parels in de minder bekende buurten.  

Via onze verschillende communicatiekanalen presenteren we die veelzijdigheid aan mogelijkheden, voor alle Amsterdammers. In de Uitkrant en het I amsterdam Magazine, via iamsterdam.nl/com, onze social mediakanalen en de Uitmail presenteren wij ons aanbod. We zijn zichtbaar in straten en buurten met onze /uit campagne, de Uitmarkt en de evenementen 24H/Ontdek je buurt. En ook in de I amsterdam Store op Amsterdam CS. Tickets bieden we aan via lastminuteticketshop.nl. Chatbot Goochem maakt bewoners en bezoekers wegwijs door de vele mogelijkheden. De komende tijd gaan we, met inzet van artificial intelligence, de toepassingen uitbreiden om nog slimmer te gidsen en om makkelijker keuzes te kunnen maken.

Ook hebben we communicatiekanalen voor niet-Nederlands sprekende bewoners en studenten. Een blog met tips over culturele language-no-problem-activiteiten, de Engelstalige Uitagenda, iamsterdam.com/whats-on, en de Amsterdamse Culture Club (iamsterdam.com/cultureclub) die mensen fysiek cultuur laat ontdekken. Voor toekomstige bewoners hebben we een ‘wonen’-website om internationale bewoners te begeleiden bij het vinden van hun weg (in de breedste zin).

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht. Het open en tolerante karakter van de stad spreekt zoveel mensen aan. Dat blijft ook zo. Dit brengt ons veel goeds, maar kent ook een keerzijde. De vraagstukken waar wij als organisatie een antwoord op (moeten) geven, veranderen daardoor.

Leefbaarheid is zo’n vraagstuk. Onze campagne Enjoy & Respect richt zich op bewustwording en gedragsbeïnvloeding. Waarmee we een begin maken met de aanpak van overlastgevend gedrag. Een onderwerp dat we samen oppakken met de gemeente, politie, vervoerders en partners uit de vrijetijdssector.

Bezoekers

Metropool Amsterdam moet rekening houden met een toename van het aantal bezoekers. Onze activiteiten zijn gericht op het in goede banen leiden van deze groei. We gaan nog nadrukkelijker Nederlandse en buitenlandse bezoekers gidsen naar de parels en minder bekende plekken, naar de Amsterdamse buurten en de metropool. We richten ons op het groter maken van Amsterdam.

Onder de paraplu van I amsterdam presenteren we de Metropool Amsterdam in de volle breedte. Via onze Nederlandse en Engelse kanalen bouwen wij aan de reputatie van Amsterdam en gidsen wij nationale en internationale bezoekers door het enorme, diverse aanbod.

De druk op de publieke ruimte die op bepaalde plekken en momenten ontstaat, proberen we te verlichten. Door de bezoekers die voor het eerst in Amsterdam zijn, dusdanig te gidsen naar de highlights dat zij minder druk veroorzaken op die specifieke plekken in de openbare ruimte. We doen dat met de inzet van data en nieuwe technologie. Maar ook door verhalen te vertellen en bezoekers te gidsen via onze diverse communicatiemiddelen waaronder: iamsterdam.com, social media, het I amsterdam Magazine, de buurtengidsen en plattegronden. Bezoekers ontvangen we in onze drie vestigingen: de I amsterdam Store in Amsterdam CS, onze bezoekerscentra op Schiphol en het Stationsplein voor Amsterdam CS.

Naast het informeren en inspireren ondersteunen we bezoekers met producten zoals plattegronden en apps. Of met de I amsterdam City Card waarmee men toegang krijgt tot alle musea in Amsterdam en enkelen in de metropool. De I amsterdam City Card biedt openbaar vervoer en rondvaarten. Zo faciliteren we gebruikers op een eenvoudige manier, stimuleren we een bezoek, ook aan de kleinere en minder bekende culturele instellingen, en bevorderen we spreiding.

Buurten en de Metropool Amsterdam tonen we in specifieke integrale campagnes: de Buurtencampagne en Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. In deze campagnes belichten we de activiteiten en bezienswaardigheden in specifieke buurten en de verschillende plaatsen in de metropool. We presenteren Amsterdam groter om spreiding te stimuleren.

Bedrijven

Reputatie is voor bedrijven essentieel bij de overweging zich ergens te vestigen. Dat geldt ook voor werknemers. Samen met kennisinstellingen, ondernemers en het bedrijfsleven bouwen we duurzaam aan de reputatie van Metropool Amsterdam als investerings- en vestigingslocatie. Daarbij kijken we ook zorgvuldig naar wat bedrijven en talenten bij kunnen dragen aan de stad en regio. Metropool Amsterdam presenteren we aan bedrijven, talenten, start- en scale-ups via onze communicatiekanalen. De verhalen, beelden en de filmpjes op iamsterdam.com en de social mediakanalen belichten de stad vanuit verschillende invalshoeken en zijn een belangrijke bron van informatie. Dat geldt ook voor ons bedrijventijdschrift AMS.

Amsterdam is ook een congresstad. Zakelijke bijeenkomsten en congressen zijn belangrijk voor de stad vanuit een economisch perspectief. En deze bijeenkomsten stimuleren de uitwisseling van kennis en verbinden partijen met elkaar. We presenteren Amsterdam als congresstad in ons congressentijdschrift MICE-edition. We trekken samen op met onze MICE-partners en de gemeente bij het werven van grote congressen. Daarbij sturen we bewust en gericht aan op de toegevoegde waarde voor onze stad en regio.