Beste raadsleden,

Op 28 mei heeft het College van B & W van Amsterdam zijn Voorjaarsnota uitgebracht. Hierin staat onder meer een lijst van 52 organisaties in Amsterdam die hun subsidie, of een deel daarvan, de komende drie jaar gaan verliezen. Amsterdam Marketing is daar helaas ook bij met een korting van 12%. Het college kiest hiermee voor een bezuiniging die op termijn alleen maar tot minder inkomsten leidt. In onze ogen een onverstandige bezuiniging en wij willen u graag laten weten waarom wij dit vinden.

We begrijpen dat de stad Amsterdam moet bezuinigen. Kern zou daarbij moeten zijn om inkomsten te vergroten en uitgaven te verkleinen. Het budget voor Amsterdam Marketing is een investering in de aantrekkelijkheid en imago van de metropoolregio Amsterdam. Die investering verdient zichzelf terug. Minder investeren betekent heel even minder uitgeven maar op langere termijn ook minder inkomsten.

De metropoolregio Amsterdam is aantrekkelijk om te wonen, te recreëren en te ondernemen en dat is uitgangspunt in het citymarketingbeleid. Hoe krijgen we meer bedrijvigheid, verspreiden we de stroom bezoekers en hebben we tevreden, trotse bewoners? Het antwoord ligt in het creëren van de balans die leidt tot meer inkomsten, meer banen en culturele diversiteit wat weer leidt tot tevredenheid bij en verhoogd welzijn van bewoners én bijdraagt aan sociale cohesie. Inkomsten ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld toeristenbelasting, banen bij nieuwe bedrijven en in de horeca en toerisme. Culturele diversiteit vertaalt zich in vernieuwend aanbod van musea, muziekpodia en evenementen. Amsterdam Marketing verbindt als publiek-private organisatie overheid en bedrijfsleven en voedt de motor waar de reputatie en aantrekkingskracht van de metropoolregio Amsterdam op draait. 

1. We zorgen voor banen en inkomsten

Amsterdam Marketing heeft als opdracht om via citymarketing de economie van de stad en daarmee de werkgelegenheid te stimuleren. Citymarketing blijkt een effectief middel; het aantal bedrijven en daarmee de werkgelegenheid groeit, de culturele instellingen floreren en het aantal bezoekers en congresgangers stijgt. Er komt meer geld in de stad. Toenemende internationale concurrentie noodzaakt een continue investering om de resultaten te kunnen blijven behalen.

Alleen al de bezoekersindustrie, in omvang de derde economie van de stad, levert ruim € 6 miljard aan inkomsten op en zorgt voor 100.000 banen. De sector biedt werk aan veel  relatief laag opgeleiden, veel vrouwen, veel parttimers en veel herintreders. Bezoekers zijn een grote bron van gemeentelijke inkomsten via toeristenbelasting, een bron die fors gegroeid is in de afgelopen jaren. Nu al geldt dat Amsterdam aanzienlijk minder hoeft te bezuinigen dankzij hoger dan verwachte inkomsten uit de toeristenbelasting. Een investering in AM betaalt zichzelf dus uit. Overigens kan een eventuele verhoging van de toeristenbelasting het voor AM extra noodzakelijke budget creëren dat dan wel volledig ten goede komt aan de toeristische en zakelijke bezoeker.

2. We zijn er voor cultuurparticipatie van bewoners van Amsterdam

Amsterdam Marketing is er ook voor bewoners, bijvoorbeeld in relatie tot cultuur. We stimuleren cultuurparticipatie van Amsterdammers door de uitgave van de gratis maandelijkse Uitkrant, de jaarlijkse Uitgids, we bieden de Uitmail, kennen een Last Minute Ticket Shop en leveren een belangrijke bijdrage aan de Uitmarkt. Onze site wordt veelvuldig door bewoners gebruikt voor informatie over cultuur en vrijetijd. Daarnaast ondersteunen we actief de culturele sector van de stad onder meer door het voeren van het secretariaat van de culturele overleggen. 

3. We zijn er voor bewonersbetrokkenheid

Amsterdam is een prettige woonstad voor alle bewoners en AM wil de bewonerstevredenheid verbeteren. Dat gebeurt onder meer door het succesvolle ‘24 uur, ontdek je stad’ waarmee we bewoners van buurten en wijken de mogelijkheid bieden hun eigen deel van de stad te leren kennen Ook Amsterdammers uit andere delen van hun stad zijn welkom. Dergelijke activiteiten dragen bij aan sociale cohesie. Ook via onze website en sociale media bedienen we veel bewoners. In 2016 staan onze campagnes in het teken van de 180 nationaliteiten die onze stad rijk is. Hiermee wordt het internationale en multiculturele karakter van onze stad onderstreept.

4. We zijn er voor bedrijven

Amsterdam Marketing levert een marketingbijdrage aan de werving van nieuwe bedrijven. Door een heldere communicatieboodschap onderstrepen we de aantrekkelijkheid van de metropoolregio Amsterdam en dragen we bij aan de vestiging van nieuwe bedrijven. Deze bedrijvigheid zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid. Ook marketing voor het aantrekken van talent, start-ups en vastgoedprojecten is bij AM belegd en wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse (gemeentelijke) partijen. De korting zal ten koste gaan van dit nieuwe, dynamische en gezamenlijke beleid. 

5. We werken aan een prettige, bereikbare en schonere stad

Amsterdam Marketing levert met haar communicatie een bijdrage aan spreiding van bezoekers in de stad en metropool, onder meer via de succesvolle campagne Amsterdam Bezoeken Holland Zien (beloond met de toerisme Award van de Verenigde Naties) en via de net gestarte buurtencampagne Amsterdam. Dit draagt bij aan een vermindering van de druk op de binnenstad. Dit spreidingsbeleid, is een van de belangrijke pijlers van het project ‘Stad in Balans’. AM draagt verder actief bij aan een voor bezoekers toegankelijker OV (ook in het belang van bewoners). Wanneer Amsterdam Marketing minder geld kan besteden aan marketing en communicatie houden bezoekers een beperkt beeld van Amsterdam en wordt de druk op de huidige binnenstad groter. 

6. We financieren een publieke opdracht met vooral privaat geld

Amsterdam Marketing is een publiek-private stichting en bundelt de krachten: ruim 1100 partners zijn bereid zich (financieel) in te spannen om Amsterdam op de kaart te zetten en te houden als stad om te wonen, werken en recreëren. Zo bezien zorgt AM voor een vliegwieleffect. Maar als de gemeente een terugtrekkende beweging maakt, is dat vliegwiel niet of minder effectief: andere overheden, steden en bedrijven kunnen zich (deels) afkeren. Want als de gemeente er niet in gelooft en meewerkt, waarom zouden private ondernemingen dan extra hun best doen? Daarnaast slaagt AM erin om de consument mee te laten betalen aan de citymarketing van de metropool Amsterdam. Anders gezegd: de verdeling van nog geen 25% subsidie door Amsterdam en ruim 75% door partners en consumenten is uitermate gunstig voor de gemeente. Feitelijk betaalt zij slechts een beperkt deel van de citymarketing waarvoor de doelen 100% gemeentelijk zijn bepaald. AM is erin geslaagd de bijdragen van het bedrijfsleven en de consument ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage fors te laten groeien, zowel procentueel als absoluut. Een korting door de gemeente leidt tot een negatief multiplier-effect: € 1 minder van de gemeente betekent minder euro’s  van bedrijfsleven/partners en consument.

7. We hebben wel de toegezegde zekerheid nodig

Amsterdam Marketing is een jonge organisatie, in 2013 gestart met een uitgebreidere opdracht dan de som van de drie voormalige stichtingen en vanaf het begin met minder geld  dan de drie partijen hadden. We zijn financieel gezond en bouwen, als jonge organisatie, aan onze nieuwe rol op basis van meerjarige financiële afspraken zoals die met de Gemeente Amsterdam zijn gemaakt tot en met 2017. De Gemeente komt deze afspraak niet na. Het betekent dat wij niet meer al onze activiteiten voor bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen continueren en doelen moeten worden bijgesteld.

Citymarketing is hét instrument voor een stad waar naar tevredenheid gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt en Amsterdam Marketing is de motor waar de reputatie en aantrekkingskracht van de metropoolregio Amsterdam op draait. Trek je een onderdeel uit die motor, dan hapert de machine. Door de investering in Amsterdam Marketing te beperken, kunnen andere (bijvoorbeeld private) partijen hun interesse verliezen en afhaken.  Dat betekent dubbel verliezen: AM wordt zwakker, maar de impact van omringende partijen vermindert ook. Kort door de bocht: € 1 minder naar marketing betekent bij wijze van spreken € 2 minder inkomsten voor de stad en dat zullen bewoners én bezoekers merken. Met een korting op Amsterdam Marketing doet de gemeente de stad tekort!

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om onze argumenten verder toe te lichten zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Amsterdam Marketing,

Frans van der Avert, voorzitter
Eduard Pieter Oud, secretaris/penningmeester