Definities

Accounthouder de persoon, zijnde een werknemer en/of de eigenaar van Partner op wie zijn naam het persoonlijke account voor de Community staat;a&p                                          Stichting amsterdam&partners, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 56685416;Community                             de partnerportal van a&p waarin alle informatie over het account van Partner bij a&p is opgenomen. Zoals partnerships, mediainkoop en welke werknemers van Partner in het CRM systeem van a&p zijn opgenomen.Partner                                     de rechtspersoon die een partnership bij a&p heeft afgenomen;Voorwaarden                           deze gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De Community moet worden gezien als een aanvullende dienstverlening van a&p voor haar Partners. Deze Voorwaarden moeten dan ook in aanvulling op de partnerovereenkomst worden gelezen.
Op het gebruik van de Community is ook de Privacystatement van toepassing, waarin u kunt lezen hoe a&p omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.
Op mediainkoop en inkoop van andere producten van a&p zijn altijd de product specifieke-, advertentie- en/of de algemene voorwaarden van a&p van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Voorwaarden kunnen door a&p worden gewijzigd. In geval van wijziging van de Voorwaarden wordt u daarvan in de Community op de hoogte gesteld.
De eventuele nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.


Account

Om gebruik te kunnen maken van de Community is een account nodig. Het account is persoonsgebonden en kan worden aangemaakt nadat hiertoe een uitnodiging van a&p is ontvangen.
Het is niet toegestaan het persoonlijke account dan wel de inloggegevens daartoe met anderen te delen.
Partner draagt de verantwoordelijkheid dat bij het uitdiensttreden van de Accounthouder, dit ook schriftelijk bekend wordt gemaakt bij a&p waarop het account van de betreffende Accounthouder kan worden gedeactiveerd en niet langer kan worden gebruikt. a&p kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen en/of productaanvragen en/of acceptaties van offertes gedaan via het account van Accounthouder in het geval dat de uitdiensttreding van Accounthouder niet (tijdig) bij a&p schriftelijk is gemeld.


Gebruik Community

Als Accounthouder wordt je geacht namens Partner handelingsbevoegd te zijn en producten bij a&p in te mogen kopen.
Een productaanvraag via de Community moet worden gezien als een uitnodiging van Partner tot het uitbrengen van een offerte door a&p. Door het indienen van een productaanvraag komt geen overeenkomst tot stand.
Als Accounthouder kan je door a&p uitgenodigd worden voor groepen binnen de Community. Binnen de groepsomgeving kunnen door Accounthouder berichten worden geplaatst. Bij het plaatsen van berichten op de Community dien je je te houden aan de geldende wet en regelgeving en mag je geen inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder begrepen privacy en intellectuele eigendomsrechten). Hierbij wordt a&p gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door jou of via jouw account toegevoegde gegevens en/of berichten.
Berichten in strijd met wet- en regelgeving en/of doelstellingen/beleid van a&p en/of die inbreuk maken op de rechten van derden kunnen door a&p worden verwijderd.
a&p accepteert geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid die door derden is aangeleverd of voor websites waarnaar binnen de Community wordt verwezen.


Toegang Community


a&p spant zich in om de Community ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan a&p niet garanderen de de Community foutloos en ononderbroken zal functioneren. a&p aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de Community.
a&p is op elk moment en zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de toegang tot de Community (tijdelijk) te beperken of buiten gebruik te stellen. Het beperken van de toegang heeft geen effect op de partnership die Partner bij a&p heeft afgesloten.


Aansprakelijkheid


a&p is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Accounthouder, Partner of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Community, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van a&p.
De Community kan links bevatten naar externe internetpagina’s. a&p is niet aangesprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze pagina’s en aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van de Community zijn voorbehouden aan a&p dan wel haar licentiegevers. Overname dan wel openbaring van de inhoud van (delen van) de Community is alleen toegestaan indien hiertoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van a&p is verkregen.
Uitgezonderd van het bovenstaande is al het materiaal dat door of in naam van Partner in de Community wordt geplaatst.


Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden en de Community is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met de Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.