Algemene Voorwaarden amsterdam&partners

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Klant: de wederpartij van amsterdam&partners bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;
• amsterdam&partners: Stichting amsterdam&partners, statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 56685416;
• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van amsterdam&partners;
• Producten: alle door amsterdam&partners te leveren goederen;
• Diensten: alle door amsterdam&partners in het kader van de Werkzaamheden te verlenen diensten;
• Werkzaamheden: de door amsterdam&partners ingevolge de offerte of aanbieding voor een Klant te verrichten werkzaamheden, waaronder leveringen van Producten en/of Diensten;
2. Alle Werkzaamheden worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door amsterdam&partners.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van Werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Klant en amsterdam&partners, respectievelijk hun rechtsopvolgers alsmede van alle door amsterdam&partners gedane aanbiedingen en/of offertes.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover amsterdam&partners deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
4. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede voor de voor al degenen die voor amsterdam&partners werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. Zij kunnen jegens Klant hierop een beroep doen.
5. Enige (algemene) voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Indien de Klant eigen voorwaarden hanteert, dan dienen deze minimaal een maand voorafgaand aan de plaatsing uitdrukkelijk schriftelijk voorgelegd worden aan amsterdam&partners. amsterdam&partners heeft het recht deze van de hand te wijzen (schriftelijk).

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN OFFERTES
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de offerte, waarin de Werkzaamheden zijn omschreven, (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.
2. Alle offertes en aanbiedingen van amsterdam&partners zijn geldig tot een maand na dagtekening daarvan, tenzij schriftelijk anders aangegeven. amsterdam&partners is te alle tijden gerechtigd de offerte of aanbieding te herroepen voor zover de Werkzaamheden niet zijn aangevangen.

ARTIKEL 4 - GEGEVENS EN INFORMATIE
1. Klant zal aan amsterdam&partners alle naar het oordeel van amsterdam&partners gewenste of vereiste medewerking verlenen en alle door amsterdam&partners verlangde gegevens en/of informatie en/of materialen ter beschikking stellen die nodig zijn om de Werkzaamheden passend te kunnen uitvoeren. De vorm en wijze van overlegging wordt door amsterdam&partners nader bepaald in de overeenkomst of in onderling overleg overeengekomen. Extra kosten, ontstaan doordat Klant de benodigde gegevens en/of informatie en/of materialen niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Klant.
2. Klant is gehouden amsterdam&partners onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
3. Van door of namens Klant aan amsterdam&partners aangeleverd tekst- en beeldmateriaal staat Klant voor het rechtmatig gebruik daarvan in. Klant garandeert dat dit tekst- en beeldmateriaal door amsterdam&partners vrij in Producten en/of Diensten kan worden verwerkt. Klant vrijwaart amsterdam&partners en de door amsterdam&partners ter uitvoering van een overeenkomst voor Klant ingeschakelde derde(n) te allen tijden van claims van derden op het op of namens Klant aangeleverd tekst- en beeldmateriaal, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn Werkzaamheden worden verstrekt. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen. amsterdam&partners behoudt zich het recht voor om de overeenstemming van het gebruik van tekst- en beeldmateriaal met de wet, de Algemene Voorwaarden en de rechten van derden te controleren en te weigeren als hierop enige verdenking of vermoedens berusten die niet vallen binnen het gestelde in dit artikel.
4. Klant is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan amsterdam&partners in het kader van de Werkzaamheden verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. amsterdam&partners kan in verband met niet of niet correcte naleving door Klant niet worden aangesproken.
5. [Klant worden automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van amsterdam&partners. Gegevens van Klant worden niet aan derden verstrekt maar slechts gebruikt om deze partijen op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief van amsterdam&partners. Op eerste schriftelijk dan wel elektronisch verzoek zal amsterdam&partners de gegevens van Klant verwijderen uit haar nieuwsbriefbestand.]

ARTIKEL 4 - EMAIL- EN INTERNETGEBRUIK
1. Klant en amsterdam&partners kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren. Aan het gebruik van internet en e-mail kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. amsterdam&partners is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van internet en/of e-mail.
2. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van amsterdam&partners bepalend.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
1. amsterdam&partners bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Werkzaamheden worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien amsterdam&partners bij de uitvoering van de Werkzaamheden voor rekening van Klant derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan in overleg met Klant.
2. amsterdam&partners zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een redelijk en zorgvuldig handelend amsterdam&partners uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan amsterdam&partners door Klant slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.
3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle IE-rechten, waaronder broncodes, auteursrechten en octrooirechten, op de (krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde) Producten berusten uitsluitend bij amsterdam&partners en/of haar licentiegevers. De overeenkomst met de Klant strekt nimmer tot overdracht van enig IE-recht aan Wederpartij. Wederpartij verkrijgt uitsluitend niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij overeenkomst of anderszins worden toegekend.
2. Alle rechten met betrekking tot producten die amsterdam&partners bij de uitvoering van de Werkzaamheden ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, en werkwijzen, komen toe aan amsterdam&partners en/of diens licentiegevers.
3. Rechten op door amsterdam&partners bij derden aangeschaft beeldmateriaal, reiken niet verder dat tot gebruik in de door amsterdam&partners ontwikkelde Producten en/of Diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van amsterdam&partners is het de Klant niet toegestaan de producten of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

ARTIKEL 7 - GEHEIMHOUDING
1. Klant en amsterdam&partners zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij met elkaar delen en/of aan elkaar verstrekken en /of van of namens elkaar verkrijgen en waarvan het vertrouwelijke karakter aannemelijk is. Ieder van voornoemde partijen zal deze informatie strikt geheimhouden en slechtst gebruiken in overeenstemming met het doel van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan tot bekendmaking.
2. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing ingeval de vertrouwelijke informatie (i) reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking, (ii) reeds in bezit van amsterdam&partners is voordat deze informatie aan amsterdam&partners openbaar wordt gemaakt, of (iii) onafhankelijk door amsterdam&partners is ontwikkeld.
3. amsterdam&partners behoudt zich het recht voor - in het kader van reclame- en referentiedoeleinden - de naam van Klant te gebruiken en aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Klant heeft verricht.

ARTIKEL 8 - PRIJZEN EN KOSTEN
1. Klant is aan amsterdam&partners een vergoeding van gemaakte kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden en medewerkers en reis- en verblijfskosten) en eventueel daarover verschuldigde belastingen verschuldigd overeenkomstig de bij amsterdam&partners gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
2. Kosten ten aanzien van faciliteiten zijn voor rekening van Klant tenzij in de offerte anders is aangegeven.
3. Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden die onafhankelijk van de wil van amsterdam&partners zijn (zoals bijvoorbeeld verhoging van rechten en/of accijnzen, kosten van importeur/fabrikant, wijziging in valutakoersen, BTW e.d.) of voor zover deze verhogingen door amsterdam&partners redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast.

ARTIKEL 9 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Klant in verzuim is. Onverminderd de overige rechten van amsterdam&partners, is amsterdam&partners gerechtigd vanaf de vervaldag Klant de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
2. Alle buitengerechtelijke kosten die amsterdam&partners heeft in verband met de incasso van een vordering op Klant zijn voor rekening van Klant. Alle kosten die amsterdam&partners heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Klant zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij amsterdam&partners als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
3. amsterdam&partners behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
5. amsterdam&partners behoudt zich het recht voor op de Werkzaamheden, die in fasen worden uitgevoerd per fase te factureren en is gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de verschuldigde bedragen van de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.
6. De eigendom van de Producten gaan over op Klant zodra deze de volledige factuur heeft voldaan.

ARTIKEL 11 – ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
1. Behoudens opdrachten tot het leveren van Producten die al bedrukt of op andere wijze specifiek voor gebruik door Klant vormgegeven zijn, kan een overeenkomst door zowel amsterdam&partners als Klant schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Klant aldus opzegt is Klant verplicht alle schade en kosten aan de zijde van amsterdam&partners te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door amsterdam&partners in verband met de gesloten overeenkomst voor de (toekomstige) uitvoering van de Werkzaamheden en de in het kader daarvan gemaakte overige kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies.
2. amsterdam&partners is voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen in het geval (a) van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW), (b) Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer er een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen één (1) maand wordt opgeheven, en (c) Klant een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet.
3. amsterdam&partners behoudt bij een beëindiging op basis van dit artikel 11 aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden ter uitvoering van de Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Klant ter zake van de factuur aangaande reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
4. In geval van beëindiging van een Partnershipovereenkomst als omschreven in DEEL II onder artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook, is amsterdam&partners gerechtigd alle verwijzingen naar de betreffende Partner onmiddellijk te verwijderen van de door of namens amsterdam&partners gebruikte website(s) en uitgegeven drukwerk.


ARTIKEL 12 – GARANTIES EN RECLAMES
1. Hoewel amsterdam&partners de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een redelijk en zorgvuldig handelend amsterdam&partners zal uitvoeren, geeft amsterdam&partners geen garanties met betrekking tot de resultaten van de Producten en de Diensten.
2. Productgegevens als eigenschappen, maten, samenstellingen, kleuren in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. die door amsterdam&partners bij de offerte zijn verstrekt zijn indicatief en niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
3. Een reclame met betrekking tot verrichte Werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant reclameert, dan wel, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan amsterdam&partners te worden kenbaar gemaakt.
4. Een reclame schort de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens voor zover amsterdam&partners aan Klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft amsterdam&partners de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werkzaamheden tegen een restitutie van door Klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.


ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt respectievelijk geleden door amsterdam&partners als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst in het kader van de Werkzaamheden. De door de Klant te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door amsterdam&partners geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door amsterdam&partners gemaakte kosten van juridische bijstand.
2. De Klant vrijwaart amsterdam&partners zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens amsterdam&partners, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige)inhoud van een Advertentie.
3. amsterdam&partners kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Klant indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van amsterdam&partners.
5. Klant vrijwaart amsterdam&partners voor alle aanspraken van derden, zowel in als buiten rechte, daaronder mede begrepen werknemers van Klant en anderen die bij de organisatie van Klant betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) Werkzaamheden, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van amsterdam&partners. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

ARTIKEL 14 TEKORTKOMING
1. Indien de Klant tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is amsterdam&partners gerechtigd om de uitvoering van de Werkzaamheden voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
2. Indien de Klant, na schriftelijke ingebrekestelling door amsterdam&partners, binnen de door amsterdam&partners gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is amsterdam&partners gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3. Opschorting of ontbinding door amsterdam&partners ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de overeenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de overeenkomst laat voorts onverlet het recht van amsterdam&partners op vergoeding door de Klant van de door amsterdam&partners als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.


ARTIKEL 15 OVERMACHT
Indien zich aan de zijde van amsterdam&partners onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft amsterdam&partners het recht om zijn uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van amsterdam&partners, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. amsterdam&partners is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de Klant. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van amsterdam&partners, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een Advertentie door amsterdam&partners alsmede iedere andere situatie waarop amsterdam&partners geen beslissende controle kan uitoefenen.


ARTIKEL 16 - VERVALTERMIJN
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Klant uit welken hoofde ook jegens amsterdam&partners in verband met het verrichten van werkzaamheden door amsterdam&partners in ieder geval na een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

ARTIKEL 17 - NAWERKING
Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen amsterdam&partners en Klant.

ARTIKEL18 – PERSOONSGEGEVENS
amsterdam&partners verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van amsterdam&partners. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door amsterdam&partners.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden kunnen door amsterdam&partners worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van amsterdam&partners.

ARTIKEL 20 - OVERDRACHT
Geen van de partijen bij de overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

ARTIKEL 21- RECHTS- EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen Klant en amsterdam&partners is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar amsterdam&partners gevestigd is.
2. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Klant en amsterdam&partners in onderling overleg kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
3. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weense Koopverdrag”) is niet van toepassing.DEEL II (Metropool Amsterdam Club) PARTNERSHIP OVEREENKOMSTEN


ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Partner: de Wederpartij die met amsterdam&partners een Partnership aangaat;
• Partnership: de rechtsverhouding krachtens de Partnershipovereenkomst tussen de Partner en amsterdam&partners waarbij de Partner tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding een overeengekomen pakket aan diensten afneemt van amsterdam&partners
• Partnershipovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na schriftelijke acceptatie door amsterdam&partners van de aanmelding door de Partner via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier.

2. In aanvulling op de bepalingen onder DEEL I gelden voor Partnerships de hierna volgende bepalingen. Dit DEEL II maakt integraal onderdeel uit van DEEL I. In geval van tegenstrijdigheden tussen een of meer onderdelen van DEEL I met dit DEEL II, prevaleert dit DEEL II.

ARTIKEL 2 – DUUR PARTERSHIPOVEREENKOMST
1. Een Partnership overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum zoals genoemd in de Partnership overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen amsterdam&partners en de betreffende Partner.
2. De Partnership overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij de Partnershipovereenkomst tussentijds door de Partner schriftelijk wordt beëindigd, voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar.

ARTIKEL 3 – BETALING
1. Partner is aan amsterdam&partners een in de Partnershipovereenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd.
2. amsterdam&partners is drie (3) maanden na de totstandkoming van de Partnershipovereenkomst gerechtigd tussentijds de jaarlijkse van toepassing zijnde vergoeding te verhogen.