Duas no Samba – Roda de Samba met Viviani Godoy, Femke Smit e.a.