Amsterdam Sinfonietta + Anthony Marwood + Alexander Melnikov - Illumine me