Nieuwsbrief

Klik hier om de nieuwsbrief van april 2016 te lezen.

ACI: ( Amsterdamse Culturele Instellingen)

Doelstelling: Het ACI is een koepeloverleg van de in Amsterdam gevestigde kunstinstellingen. Het behartigt algemene, kunst en cultuursector en -sectoroverstijgende belangen van de in Amsterdam gevestigde kunstinstellingen en is als zodanig het eerste aanspreekpunt voor de buitenwacht (in het bijzonder de gemeente Amsterdam). Het ACI bespreekt onderwerpen met een specifiek Amsterdamse invalshoek, die ook van landelijk belang kunnen zijn. Het ACI treedt niet in de belangen van individuele instellingen.

Leden: Het ACI bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende deelgebieden van de in Amsterdam gevestigde kunstsector. Deze vertegenwoordigers zijn afgevaardigd uit een regulier overleg van desbetreffend deelgebied. Het ACI is een directieoverleg, de deelnemers dienen deel uit te maken van de directie van een instelling.

Leden klik hier

OAT (Overleg Amsterdamse Theaters)

Het OAT fungeert als eerste aanspreekpunt voor de gemeentelijke overheid m.b.t. de Amsterdamse theaters en concertzalen. Het OAT draagt zorg voor interne en externe kennisoverdracht en behartigt de sector specifieke belangen naar derden.

Daarnaast behartigt het OAT (zelfstandig en/of in samenspraak met het ACI) sector overstijgende belangen van de in Amsterdam gevestigde theaters en concertzalen. Dit kunnen onderwerpen zijn met een specifiek Amsterdamse invalshoek, maar ook onderwerpen met een meer algemene of landelijke invalshoek. Het OAT waakt ervoor in de belangen van individuele instellingen te treden.

Leden klik hier

MOAT (Marketing Overleg Amsterdamse Theaters)

Ervaring en kennis uitwisselen op het gebied van marketing, publiciteit en communicatie. Versterken van de sector door gezamenlijkheid te creëren; focus op onderwerpen die allen aangaan. Collectief contact onderhouden met partijen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de sector. Vanuit deze gezamenlijkheid projecten en producten ontwikkelen waar een brede behoefte aan is en daarmee initiatief naar de theaters toe trekken.

Leden klik hier

OAM (Overleg Amsterdamse Musea)

Het OAM is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De leden zijn Directieleden van de aangesloten, in Amsterdam gevestigde musea die zijn geregistreerd en zijn aangesloten bij de NMV. Het OAM heeft een door de leden in functie gekozen voorzitter en vice-voorzitter. De vergadering kan commissies benoemen voor specifieke onderwerpen. Deze commissies rapporteren aan de vergadering. De doelstelling is het bevorderen van een goede samenwerking tussen de aangesloten musea om door gezamenlijk optreden de positie van de musea in Amsterdam te versterken.

Leden klik hier

MOAM (Marketing Overleg Amsterdamse Musea)

Het MOAM is opgericht door de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid OAM om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen directie- (OAM) en marketingaangelegenheden (MOAM). Het MOAM is een overleg waar alle hoofden marketing & communicatie plaats hebben. Zij adviseren het OAM en ze zijn opdrachtnemer vanuit het OAM. Het doel is het vergroten van inzicht en kennis over marketing, het nemen van initiatieven die tot zowel individuele als collectieve marketinginspanningen kunnen leiden en het optreden als klankbord voor de diverse collectieve producten en diensten;

Leden klik hier

AFO (Amsterdams Festival Overleg)

Tijdens het Overleg bespreken de festivals allerlei zaken op gebied van marketing, programmering en promotie maar ook het gemeentelijk beleid wat betreft evenementen en vergunningen. Daarnaast bespreken de festivals de mogelijkheden voor gezamenlijke inspanningen wat betreft publieksontwikkeling en verbreding, professionalisering van het internetgebruik en houdt men elkaar op de hoogte van de artistieke ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal.

Leden klik hier

DaThO (Dans – en Theatergezelschappen Overleg)

In het DaThO zijn de dans en theater producerende instellingen verenigd. Tijdens de vergaderingen worden de instellingen geïnformeerd over het ACI en bespreken hun gemeenschappelijke onderwerpen en belangen. Het Dansoverleg en het TheatergezelschappenOverleg zijn in 2014 samengegaan tot één overlegorgaan.

Leden klik hier

FOA (Filmvertoners Overleg Amsterdam)

Het FOA vertegenwoordigt alle 12 arthouse en non profit filmvertoners in de stad Amsterdam. Zij bespreken de gezamenlijke belangen en wisselen informatie met het ACI.

Leden klik hier

POI (Platform Ontwikkel Instellingen)

In oktober 2015 hebben 16 Amsterdamse kunstinstellingen zich verenigd en het PLOA opgericht.

Deze sector werkt met jonge kunstenaars en nieuwe makers. Het zijn makers van cultuur, nieuwe vormen en experimentele kunst. De instellingen zitten in het begin van de keten met een spin-off voor het culturele veld.

Doelen van het PLOA zijn onder andere crossovers met andere sectoren aangaan en samen werken bij overkoepelende thema’s als cultuureducatie en Amsterdam promotie.

Leden klik hier

Overige informatie

Amsterdam Marketing faciliteert de Overleggen in opdracht van de culturele instellingen. Vanuit Amsterdam Marketing vervullen de secretarissen van de Culturele Overleggen een intermediaire functie als adviseur, pleitbezorger en gesprekspartner en ontplooit activiteiten voor een groep organisaties (kunstinstellingen) met onderling gemeenschappelijke belangen.

Klik hier voor de infographic Culturele Overleggen.

Het vergaderoverzicht van 2016 kun u hier downloaden.