• Andorra: B (passenger car)

 • Aruba (all categories)

 • Canada; only Québec (Class 5): B (passenger car)

 • Israel: B (passenger car)

 • Japan: AB (passenger car and motorcycle of more than 400 cc)

 • Jersey (all categories)

 • Man (all categories)

 • Monaco (all categories)

 • Netherlands Antilles (all categories)

 • Singapore: AB (Class 2 [motorcycle of more than 400 cc] and Class 3 [passenger car])

 • South Korea: B (passenger car)

 • Taiwan: B (passenger car)